Protínání vpřed z úhlů

Dané prvky: body A [XA; YA] a B [XB;YB]

Měřené prvky: úhly ωA a ωB

Neznámé prvky: P [XP;YP]

Výpočet:Pro výpočet protínání vpřed z úhlů je nutné nejprve vyhotovit nákres situace, protože metoda má dvě možná řešení (vlevo a vpravo od spojnice bodů A a B).

Nejprve vypočteme ze souřadnic směrník σA,B  a délku SA,B.

Následuje výpočet směrníků σA,P  a σB,P  Dále vypočteme délky SA,P a SB,PPomocí délek SA,P a SB,P můžeme spočítat souřadnicové rozdíly
Z nich pak výsledné souřadnice bodu P
Výstupem této úlohy jsou souřadnice bodu P, hodnoty souřadnic jsou zaokrouhleny na centimetry.