logo

Historie Laboratoře vodohospodářského výzkumu

Laboratoř vodohospodářského výzkumu v současné době využívá pro svoji činnost dva, resp. tři areály

Laboratoř na ulici Veveří - Budova B

Zakladatel laboratoře Prof. Smrček

O vybudování laboratoře vodních staveb v Brně se zasloužil především Prof. Ing. Antonín Smrček, Dr.h.c.

V roce 1903 byla vídeňské vládě, při sestavování stavebního programu pro novou budovu české vysoké školy technickho směru v tehdejším Rakousku-Uhersku, předložena žádost o zařazení místností pro laboratoř vodních staveb.

V roce 1906 byl v hlavních rysech předložen popis projektované laboratoře.

V roce 1910 byly předány podrobné plány s žádostí o zařazení do rozpočtu roku 1912. Byl zřízen malý pokusný žlab, ve kterém se prováděly první výzkumy řešící problematiku vlivu regulačních staveb na pohyb plavenin v řekách.

V roce 1912 ministerstvo kultury a školství povolilo zřízení laboratoře vodních staveb.

V roce 1913 Ing. Karel Kostka spolupracuje na definitivní podobě laboratoře. V roce 1914, v důsledku všeobecné mobilizace, odchazí a jeho práci dokončuje Ing. František Okáč. Po válce se Ing.Kostka vrací a pracuje zde až do roku 1945.

Práce v laboratoři nebyly zastaveny ani během druhé světové války, kdy byly české vysoké školy obsazeny jednotkami SS. Po osvobození byla obnovena činnost Ústavu vodního stavitelství.

V roce 1951 je Vysoká technická škola v Brně převzata Vojenskou technickou akademií avšak s výjimkou Laboratoře vodních staveb.

Do roku 1998 slouží laboratoř v podobě původního projektu, bez výrazných stavebních úprav.

V roce 1998-99 byla v rámci stavebních úprav Fakulty stavební laboratoř rekonstruována.

V roce 2008 je rekonstruována čerpací stanice laboratoře na ulici veveří v budově B (Rekonstrukce čerpací stanice).

V roce 2017 jsme oslavili 100 let od prvního pokusu konaného v naší laboratoři (100 let laboratoře).

Nová laboratoř na ulici Veveří - Budova F

V roce 2003 je zahájena výstavba nové moderní laboratoře jako náhrada za zrušenou laboratoř pod brněnskou přehradou v Kníničkách (budova F).

Areál pod brněnskou přehradou v Kníničkách

Po roce 1945 s rozvojem vodohospodářské výstavby se stupňují požadavky na výzkum a vynucují si rozšíření laboratoře na Veveří ulici. Pod brněnskou přehradou v Kníničkách vzniká detašované pracoviště pro experimentální výzkum na velkých vodních modelech přehrad, jezů, toků apod.

V organizační struktuře Fakulty stavební tak vzniká nové pracoviště.

V roce 1956 se laboratoř osamostatnila a vytváří se nový celek Vědeckovýzkumný ústav hydrotechnický. Přidružením kateder hydromeliorací a zdravotního inženýrství vyniká v roce 1965 Vědeckovýzkumný ústav vodního stavitelství a hospodářství (VVÚVSH), jehož ředitelem se stává Prof. Ing. Stanislav Kratochvil, DrSc.

V roce 1976 dochází k reorganizaci na VUT a VVÚVSH se od Fakulty stavební odděluje.

V roce 1990 je VVÚVSH zrušen a vzniká nový ústav - Ústav vodohospodářského výzkumu (ÚVV), který je opět začleněn do struktury Fakulty stavební.

V roce 1999 dochází k integraci Ústavu vodních staveb a Ústavu vodohospodářského výzkumu. Vzniká nový subjekt Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb (LVV ÚVST).

V roce 2003 je areál pod přehradou odprodán Magistrátu města Brna pro potřeby ZOO Brno. Dva žlaby jsou demontovány a převezeny do arealu nové laboratoře na ulici Veveří.


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz