Dveře — Doors


Obsah stránkyPříkaz
Vložení dveří Design / Doors / Add Door
Styly dveří Design / Doors / Door Style
Úpravy dveří Design / Doors / Modify Door
Změny v umístění dveří ve zdi Design / Doors / Modify Door / Properties / Anchor  
Úpravy zobrazení dveří    

Vložení dveří

Dveře vkládáme do zdí nebo do ohraničení prostoru. Při vložení dveří se „vybourá“ otvor požadovaného tvaru a do otvoru se vloží dveře. Typ otvoru a dveří se určuje stylem, ostatní vlastnosti (rozměry, zarovnání vůči zdi apod) lze měnit i dodatečně. Změna tvaru otvoru a typu dveří se musí provést přes změnu stylu. Pokud dveře ze zdi odstraníme, otvor se automaticky „zacelí“.

Ke vložení dveří použijeme příkaz Design/ Doors/ Add Door nebo tlačítko . Dostaneme následující dialogové okno, které nám umožní vkládat do výkresu dveře tak dlouho, dokud příkaz neukončíme. S vloženými dveřmi samozřejmě můžeme provádět „rozumné“ editační příkazy — kopírovat, otáčet apod.

Význam jednotlivých položek vysvětluje následující tabulka:

PoložkaMožné hodnotyVýznam
Style
(styl)
výběr Určuje styl dveří. Vybíráme z předem vytvořených stylů viz dále. Stylem je určen typ otvoru, typ dveří, rozměry a vlastnosti (barva, hladina apod.) jednotlivých komponent dveří.
Automatic Offset/Center
(Automatická vzdálenost)
ano/ne Jestliže je zaškrtnuto, můžeme zadat vzdálenost, která bude dodržena od vkládacího bodu. Tím snadno dostaneme dveře od požadované vzdálenosti od rohu, nebo nastavíme vzdálenost mezi jednotlivými vkládanými dveřmi. Jestliže není zaškrtnuto, dveře se vloží tam, kam ukážeme.
Opening (percent)
(Otevření dveří)
hodnota (v procentech) Udává, na kolik procent budou dveře otevřeny. 50% znamená otevření do pravého úhlu. 100% je úplné otevření dveří. Pro velké hodnoty může dojít k nesmyslnému zobrazení, kdy dveřní křídlo „prochází“ zdí.
Width
(šířka)
hodnota Nastavujeme šířku a výšku dveří hodnotami nebo vybíráme ze standardních rozměrů, které mohu být součástí stylu. Chápání těchto rozměrů závisí na nastavení viz předposlední řádek této tabulky.
Height
(výška)
hodnota
Rise
(vzepětí)
hodnota Vzepětí nastavujeme jen u některých typů otvorů.
Leaf
(křídlo)
hodnota Určuje šířku jednoho dveřního křídla. Má význam jenom u typů dveří s nestejnou velikostí křídel dveří.

Note: Dimensions Measured to Inside Frame
(pozn.: Rozměry jsou udávány k vnitřní hraně zárubní)
Note: Dimensions Measured to Outside Frame
(pozn.: Rozměry jsou udávány k vnější hraně zárubní)

Zadávané rozměry (šířka, výška, posun) mohou být chápány bez zárubní (první poznámka) nebo se zárubněmi (druhá poznámka). Nastavení této vlastnosti se provede ve vlastnostech dveří (tlačítko properties) viz dále.


(tlačítko Vlastnosti)
Tlačítko slouží k vyvolání dialogového okna pro změny detailních nastavení dveří. Vlastnosti můžeme nejprve změnit a potom vkládat dveře, nebo lze nejprve vložit dveře a změny provést až dodatečně příkazem Design / Doors / Modify Door.

Detailní nastavení vlastností dveří při vkládání

Zpět na obsah stránky


Styly dveří

Stylem můžeme určit vzhledové vlastnosti dveří a shrnout je pod jeden název. Změny vzhledu se pak provádějí velmi snadno změnou ve stylu. Je vhodné připravit si již na začátku několik stylů, jejichž vzhled můžeme v průběhu tvorby zpřesňovat.

V Architectural Desktopu je vždy jeden základní styl Standard. V tomto stylu je dobré provést jen základní změny, které se budou týkat všech dveří ve výkrese a další změny provádět již ve vlastních stylech. Při tvorbě nových stylů lze s výhodou použít kopírování vlastností z již vytvořených stylů, abychom nemuseli všechny vlastnosti nastavovat znovu od začátku.

Nyní si probereme jednotlivé záložky při definici nového stylu, které jsou stejně použitelné i při úpravě již existujících stylů. K definici stylů se dostaneme z menu příkazem Design/ Doors/ Door Style nebo tlačítkem .

Příklady:

Zpět na obsah stránky


Úpravy dveří

Dodatečně můžeme upravovat všechny vlastnosti vložených dveří — styl, velikost, umístění ve zdi atd. Provedeme to příkazem Design / Doors / Modify Door nebo tlačítkem , případně při vybraných dveřích z kontextového menu na pravém tlačítku myši vybereme položku Door Modify. Po vybrání požadovaných dveří dostaneme následující dialogové okno:

Význam jednotlivých položek je totožný jako při vkládání dveří, jen úpravy umístění dveří provádíme již přes vlastnosti.

Změny detailních vlastností dveří

Ke změnám detailních vlastností dveří se dostaneme přes tlačítko v dialogovém okně pro úpravy dveří, případně přes kontextové menu na pravém tlačítku myši při vybraných dveřích (položka Door Properties). V dalším probereme jednotlivé vlastnosti, které lze měnit.

PoložkaMožné hodnotyVýznam
Sekce Position along (X) — Pozice podél zdi
From
od (na zdi)
Start of curve (počátek)
Midpoint of curve (střed)
End of curve (konec)
Ve směru zdi určujeme, jak daleko od specifikovaného místa na zdi je jeden z určujících bodů na otvoru (do)
Distance
(vzdálenost)
hodnota
To
do (na otvoru)
Start edge (počáteční hrana)
Center (střed)
End edge (koncová hrana)
Sekce Position within (Y) — Pozice napříč zdí
From
(od)
Left edge of curve width
Center of curve width
Right edge of curve width
Ve směru napříč zdí určujeme, jak daleko od specifikovaného místa na zdi je jeden z určujících bodů dveří (do).
Levý a pravý okraj zdi závisí na tom, v jakém směru byla zeď kreslena.

1From: Center of Curve
Distance: 0
To: Front
2From: Right Edge of Curve Width
Distance: 100
To: Front
3From: Left Edge of Curve Width
Distance: 0
To: Back
4From: Left Edge of Curve Width
Distance: 0
To: Back
Flip y
  (viz dále)
Distance
(vzdálenost)
hodnota
To
(do)
Front (přední hrana)
Center (střed)
Back (zadní hrana)
Sekce Position Vertical (Z) — Umístění ve vertikálním směru
From
(od)
Bottom of curve height
Center of curve height
Top of curve height
Ve svislém směru určujeme, jak daleko od specifikovaného místa na zdi je jeden z určujících bodů na otvoru (do).
Distance
(vzdálenost)
hodnota
To
(do)
Bottom of object (spodek)
Center of object (střed)
Top of object (vršek)
Sekce Orientation — Orientace
Rotation úhel Vybrané dveře můžeme otočit o zadaný úhel nebo převrátit podle tří os. Převrácení podle x, podle osy dveří, udělá z levých dveří pravé a naopak. Převrácení podle y, podle zdi, udělá ze dveří otvíraných do místnosti dveře otvírané z místnosti. Převrácení podle z „postaví dveře na hlavu“. Lze pochopitelně zapnout i několik možností současně.
Přímo ve výkrese lze téhož dosáhnout manipulací s definičními body dveří při jejich vybrání. Je to obdoba editace uzlů v AutoCAdu.
Flip X ano/ne
Flip Y ano/ne
Flip Z ano/ne

Zpět na obsah stránky