Zdi — Walls

Obsah stránkyPříkaz
Vložení zdi Design/Walls/Add Wall
Styly pro zdi
Zakončení zdí, komponentní zdi, způsoby zobrazení zdi v modelu a v půdoryse.
Design/Walls/Wall Styles
Úpravy zdí Design/Walls/Modify wall

Vložení zdi

Vložení zdi do výkresu provedeme příkazem Design/ Walls/ Add Wall nebo tentýž příkaz vyvoláme tlačítkem . Objeví se následující dialogové okno, které zůstane dostupné po celou dobu kreslení zdi.

V tomto okně nastavujeme parametry pro úsek zdi, který se bude kreslit. Nejčastěji asi nastavíme hodnoty a pak kreslíme zeď s tímto nastavením — zadáváme jednotlivé definiční body zdi. Hodnoty můžeme ale měnit i v průběhu kreslení a dostat např. zeď s různými šířkami jednotlivých segmentů.

Příklad:

Zpět


Nastavení stylu zdi

K nastavení stylu se dostaneme příkazem Design/ Walls/ Wall Styles... nebo tlačítkem . Do pojmenovaného stylu zdi zahrnujeme:

Úpravy zakončení zdi

Standardní zakončení zdi je rovné, kolmo na směr zdi. Toto zakončení postačí ve většině běžných modelů. Pokud potřebujeme např. zalomené ostění u oken, musíme změnit způsob zakončení zdi. Toto provedeme ve dvou krocích:

 1. Vytvoříme styl zakončení.

  Poznámka: Pro sendvičové zdi (viz dále) musíme mít připravený tvar zakončení pro každou komponentu zvlášť.

 2. Přiřadíme styl zakončení k otvorům nebo ke koncům zdi.

  Na obrázku je ukázka několika zdí s ukončením odpovídajícím předchozím tvarům. Povšimněte si jak dopadlo zakončení zdi z posledního tvaru.

Zpět


Sendvičové (kompozitní) zdi

Kompozitní zdi jsou takové, které se skládají z více komponent a které většinou představují reálné hmoty — omítky, izolace, cihly apod. Mohou se zobrazit jen v půdoryse (většinou šrafami), ale mohou také sloužit v modelu například k zobrazení zdi, která má z každé strany jinou barvu omítky a navíc ještě má vystupující obložený sokl. V tomto případě řešení vyžaduje spolehlivou znalost práce s hladinami a přiřazením materiálů. Výsledky ale mohou být velmi zajímavé a efektní.

Při tvorbě kompozitní zdi potřebujeme provést dvě akce. Nejprve musíme nastavit jednotlivé komponenty a jejich rozměry a potom případně určit, jakým způsobem se mají jednotlivé komponenty zobrazovat v půdoryse a jak v modelu.

Nastavení jednotlivých komponent a jejich rozměrů

To lze provést pouze pomocí nastavení ve stylu zdi. Založíme si proto většinou nový styl a dostaneme se na list Components.

Nyní se pokusíme vysvětlit jednotlivé možnosti tohoto listu a postup při tvorbě kompozitní zdi.

Následující příklady ukazují několik kompozitních zdí. Použité hodnoty šířek jednotlivých komponent nejsou příliš reálné, aby byly dobře vidět.

Návrhhodnoty pro jednotlivé komponentyvýsledek
jménoEdge offsetšířka
cihly0BW / 2
polystyrenBW * 0.5BW / 2
Top elevation offset 0 from Wall Top
Bottom elevation offset 0 from Wall Bottom

pro obě komponenty
cihly0BW
Dvě zdi různých šířek.
obložení hnědé-200200
obložení zelenéBW150
Top elevation offset 0 from Wall Top
Bottom elevation offset 0 from Wall Bottom

pro všechny komponenty
cihly0BW
Top elevation offset 0 from Wall Top
Bottom elevation offset 0 from Wall Bottom
omítka celá0-40
Top elevation offset 0 from Wall Top
Bottom elevation offset 0 from Wall Bottom
omítka nad kachličkyBW40
Top elevation offset 0 from Wall Top
Bottom elevation offset 1500 from Wall Bottom
kachličkyBW100
Top elevation offset 15000 from Wall Bottom
Bottom elevation offset 0 from Wall Bottom
obložení u stropuBW+40100
Top elevation offset 0 from Wall Top
Bottom elevation offset -500 from Wall Top

Způsoby zobrazení zdí

Způsob zobrazení jednotlivých komponent zdi, ale také způsoby zobrazení zdi nad a pod rovinou řezu nastavujeme na listu Display props. Můžeme nastavit jiný způsob zobrazení jak pro půdorys (plan) tak pro model a další způsoby zobrazení (studie apod.).

Na tomto listu nejprve vybereme, pro který způsob zobrazení budeme hodnoty nastavovat (půdorys, model, studia apod.). Potom zaškrtneme, že chceme měnit vlastnosti zobrazení pouze u zdí a přes tlačítko Edit properties se dostaneme k nastavování hodnot.

 1. Layer/Control/Linetype — Na tomto listu definujeme, které části zdí budou vidět (zapínáme a vypínáme žárovku), do které hladiny budou jednotlivé části zobrazení patřit, jakou barvou a jakým typem čáry budou kresleny. Všimněte si nastavení na obrázku, kde jsou čáry nad rovinou řezu (např. v otvorech) nastaveny na jiný typ čáry. Při nastavování barev příp. hladin je vhodné myslet na to, že na konci tvorby modelu budeme muset přiřazovat materiály potřebné k vizualizaci, a již v této fázi vhodně volit barvy resp. hladiny. Například sklo by mělo mít ve všech stylech stejnou barvu, stejně tak jako třeba stejná omítka, která se vyskytuje v několika stylech zdí. Pro nespojité čáry nezapomeňte, že musíte mít správně nastaveno měřítko čar pro výkres, nejlépe globální proměnnou LTSCALE. V tomto místě by se už měli jen dolaďovat detaily.
 2. Hatching nastavuje typ a měřítko šraf (objeví se jen pro půdorysné typy zobrazení) částí, které to mají na předchozí záložce povoleno. Zejména u sendvičových zdí je třeba pečlivě nastavit, jakými šrafami bude která část zdi vyznačena. Naopak ve studii bude pravděpodobně šrafování jednotlivých částí potlačeno a bude vybarvena celá šířka zdi. Orientace šraf může být globální (všechny šrafy vycházejí z nuly) nebo je možné šrafy vztáhnout k jednotlivým objektům.
 3. Cut plane slouží k nastavení roviny řezu, podle které budou potom zobrazovány části nad a pod rovinou řezu.

Zpět


Nastavení detailů na zdi

Některé vlastnosti lze měnit a nastavovat jen u jednotlivé zdi (zdí) přes její vlastnosti. Týká se to speciálních vlastností zdí jako je například její střešní čára, různé výstupky apod. Vlastnost zdi můžeme nastavit hned při jejím vkládání nebo až dodatečně. V každém případě v okně pro vkládání nebo úpravu zdí hledáme tlačítko Properties (vlastnosti).

Napojování zdí (Cleanups)


K tomu, abychom měli správně zobrazené napojení zdí na sebe, si potřebujeme uvědomit dvě věci. Způsob napojení (začistění) se dá nastavit jednak ve stylu zdi a jednak zdi samotné. Pochopitelně nastavení u konkrétní zdi „přerazí“ nastavení ve stylu. Druhá věc je to, že mnohdy potřebujeme, aby se některé zdi vůči sobě začišťovaly (např. vestavěné příčky), ale vůči okolí ne. Tohoto dosáhneme nadefinováním skupin pro začištění.

K tomu, abychom měli co nejméně problémů, bychom tedy měli udělat dvě věci:

 1. Nachystat si skupiny pro začištění Design/Walls/Cleanup Group definitions. V této nabídce opravdu jen nachystáme = pojmenujeme skupiny. Zdi, které jsou v jedné skupině, se potom chovají tak, že vůči sobě se napojují, ale vůči okolním zdem ne.
 2. Správně nastavit poloměry začištění případně příslušnost ke skupinám ve stylech případně pro doladění detailů potom u jednotlivých zdí. Povšimněte si, že můžete určit velikost poloměru začištění, která se doporučuje tak velká, jaká je síla nejsilnější zdi ve skupině. Pokud máte zdi střídavě zadávány body na různých hranách (vlevo i vpravo), tak někdy nesprávné začištění (většinou nenapojení) může zachránit ruční posun s koncovými body zdi.

Střešní čára (Roof/Floor line)


Každé zdi můžeme upravit horní nebo dolní hranu — zešikmit, udělat na ní zub, vytvarovat ji do šítu apod. Postup je jednoduchý, přídáváme a upravujeme uzly (vertex), kterými určujeme polohu jednak podél zdi a jednak vzhledem k její výšce. Musíme mít na paměti dvě věci. Za prvé ve kterém směru byla zeď kreslena, neboť na tom závisí startpoint a endpoint (počáteční a koncový bod). Druhou věc, kterou je třeba mít na paměti je to, že nově vkládaný vrchol (insert vertex) se vkládá vždy za vrchol, označený v obrázku.

Poznámka: Pokud potřebujete štítovou zeď a zatím neznáte přesně její rozměry, nechte ji rovnou. Štít se dá vytáhnout do střechy dodatečně, až máte v modelu hotovou střechu.

Příklad:

Wall Modifiers

Tady mne nenapadá český termín, takže radši, co se tím dá dělat: zpevnění slabé zdi, výstupek, sokl, zpevnění zdi na komínové těleso. U každého „výstupku“ určujeme jeho umístění vůči zdi, délku a hloubku i výškové omezení. Na otisku je poněkud komplikovanější příklad pro sendvičovou zeď z horního obrázku, kde je nutné pečlivě spočítat a nastavit hodnoty pro každou hmotu zvlášť. Vybrané kompletní nastavení odpovídá zpevnění na červené hmotě.

Zpět