CZ ENGSBTP2020
logo_VUT Ondřej Šikula sikula
ÚVOD KONTAKT NABÍZÍM VÝZKUMNÉ AKTIVITY PUBLIKACE VÝUKA

Výzkumné zaměření
 

Teoretické
 • Počítačové modelování a simulace přenosu tepla a látky v budovách, prvcích a soustavách technických zařízení budov (TZB).
 • Vývoj vlastních výpočetních modelů a softwarů:
 • CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace přenosu tepla a látky v programech ANSYS Fluent a CFX, preprocesing v softwarech Gambit, Ansys meshing, Fluent meshing, OpenFOAM.
 • Úspory energií v budově, řízení výkonu soustav TZB.
 • Optimalizace tepelně-vlhkostního mikroklimatu budov.
 • Psychrometrické výpočty:
Experimentální
 • Vývoj digitální ústředny pro měření a záznam teplot - Měřicí ústředna T-store
 • Vývoj systému sloužícího pro měření a záznam elektrických veličin - systém SMEP
 • Provádění termografických měření a jejich vyhodnocení.
 • Měření a vyhodnocení interního miroklimatu  budov.
 • Měření a ověření funkčnosti soustav TZB.


Indexované publikace
(databází Google Scholar, Web of Science, Scopus)
Google_Scholar
rid ORCID
Ondrej Sikula
Publons
Complete list of publications

Strukturovaný profesní životopis
 • 1997 – 2002  Magisterské studium v oboru Stavební inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta stavební. Studium absolvováno s červeným diplomem.
 • 2002 – 2003  Projekční praxe v oboru techniky prostředí jako samostatný projektant v oboru energetický audit budov, vzduchotechnika, vytápění ve firmě Domia art, s. r. o., Barvičova 4, 602 00 Brno
 • 2003 – 2007  Studium  v doktorském studijním programu Stavební inženýrství, 3608V001 Pozemní stavby na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 • 2005 – 2006  Studijní pobyt  na TU Wien, Institut für Thermodynamik und Energiewandlung, Rakousko
 • 2006 – 2011  Pedagogicko-vědecký pracovník na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 • 2011 – 2012 výzkumný pracovník centra AdMaS
 • 2012 – dosud Docent na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ústav geotechniky, AdMaS
 • 2023 - dosud profesor na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Dosažené vzdělání
 • 2002  Obhájena diplomová práce na téma "Vzduchotechnika čistých prostor" a udělen titul Ing.                   (studium absolvováno s červeným diplomem).
 • 2005 – Absolvována státní doktorská zkouška v oboru 3608V001.
 • 2007 – Obhájena doktorská práce na téma: "Modelování základních energetických provků TZB" a udělen titul Ph.D.
 • 2012 – Habilitován docentem pro obor Pozemní stavby za práci: "Počítačové modelování tepelně aktivovaných konstrukcí" a udělen titul docent.
 • 2023 – Jmenován profesorem pro obor Pozemní stavby. Profesorská přednáška o koncepci vědecké a padegogické činnosti byla zaměřena na téma: "Tepelně aktivované konstrukce".

Pedagogické působení
 • Výuka v aktuálně vedených předmětech a odbornostech: Vzduchotechnika, Vytápění, Ochlazování budov, Termomechanika, Mechanika tekutin, Základy modelování soustav technických zařízení budov.
 • Garant předmětů bakalářského a magisterského stupně: Ochlazování budov (BT55), Mechanika tekutin (CT51), Termomechanika (CT07),  Základy modelování (CT09), Chlazení (7T0).
 • Vedoucí bakalářských a magisterských závěrečných prací.
 • Vedení studentských prací zahraničních studentů:
  • Barbara Zastawny. 2008. Silesian University of Technology Gliwice. Poland.
  • Pieter-Jan Steenbeke. 2013. University College Ghent. Applied Engineering Sciences. Belgium.
 • Vedoucí 9 prací oceněných v mezinárodních kolech SVOČ (studentská vědecko-odborná činnost):
  • 2017 - 1. místo: Aliaksandra Mishuk – Matematické modelování prvků pro distribuci vzduchu.
  • 2015 - 1. místo: Tomáš Král – Optimalizace zimního provozu nadzemního zásobníku na sprinklerovou vodu.
  • 2013 - 1. místo: Petra Vojkůvková – Kondenzace vodní páry ve směšovací komoře.
  • 2012 - 3. místo: Petra Vojkůvková – Analýza vnitřního klimatu přednáškových a reprezentačních prostor.
  • 2011 - 2. místo: Michal Kysilka – Modelování dynamických tepelných zisků mrazírny podlahou v softwaru CalA.
  • 2010 - 1. místo: Martin Alexa – Teoretické posouzení možnosti vedení VZT potrubí v zateplovacím systému budovy.
  • 2008 - 1. místo: Zbyněk Děckuláček – Verifikace výsledků CFD simulace laboratorním měřením.
  • 2008 - 2. místo: Jiří Šíma – Odvod kondenzačního tepla.
  • 2007 - 2. místo: Zbyněk Děckuláček – Konfrontace metod návrhu koncových distribučních elementů z hlediska dosaženého proudění vzduchu v místnosti.
 • Vedoucí 2 prací oceněných ve studentské soutěži sympozia Integrovaného navhování budov:
  • 2016 - 3. místo: Zbyněk Auer – Citlivostní analýza v energetickém hodnocení budov.
  • 2015 - 2. místo: Zbyněk Auer – Hospodaření s energiemi a vodou v bytovém domě.
 • Školitel v doktorském studijním programu  P3607 Stavební inženýrství (VUT v Brně):
  • Jiří Šíma - obhájil 2016 - téma: Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky.
  • Antonín Žák - obhájil 2012 - téma: Analýza střešních plášťů nad zimními stadiony.
  • Josef Plášek - obhájil 2012 - téma: Modelování sálavé složky mikroklimatu budov.
 • Školitel - specialista v doktorském studijním programu "Teória a technika prostredia budov" (TU Bratislava, Slovensko).
  • Anna Predajnianská - obhájila 2023 - téma: Hospodaření s geotermální vodou.
  • Martin Šimko - obhájil 2017 - téma: Energetická náročnosť v budovách so systémami s aktívnou tepelnou ochranou.
  • Pavol Jurka - obhájil 2015 - téma: Hodnotenie energetickej náročnosti termálnych kúpalísk.
  • Jozef Bugáň - obhájil 2015 - téma: Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie na báze OZE.
  • Ivana Jeleníková - obhájila 2012 - téma: Analýza příčin degradácie kovových vodovodných potrubí v budovách.
  • Emília Ďurišová - obhájila 2012 - téma: Evaluation of Indoor Environment with Low Temperature Heating / High Temperature Cooling Systems.
 • Školitel - konzultant v doktorském studijním programu "Teória tvorby budov a prostredia" (TU Košice, Slovensko).
  • Daniela Káposztásová Očipová - obhájila 2009 - téma:  Teoretická a experimentálna analýza distribučných systémov teplej vody z hl´adiska mikrobiologického znečistenia.
 • Mentor postoktoranda týmu P v rámci projektu OP VK Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, projekt CZ.1.07/2.3.00/30.0039.

Mezinárodní spolupráce 

Projekční praxe
Projektant v oboru vzduchotechnika vytápění a chlazení (Luftprojekt s r.o.).
Samostatný projektant v oboru vzduchotechnika, vytápění, chlazení, energetické audity (Domiaart s.r.o).

 Další informace
Ocenění medailí "SIGNUM PROSPERITATIS" děkanem FAST (2006).
Ocenění "Ohlašovatel roku 2014" za vynález s největším komerčním potenciálem.
Mezinárodní ocenění: TMREES14, TMREES15.
Člen Společnosti pro techniku prostředí STP.
Člen (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) IBPSA - CZ
IBPSA.
Člen výboru společnosti IBPSA-CZ (od roku 2015).
Člen Českého klubu skeptiků SISYFOS .
Členství v American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Atlanta - USA.
Členství v Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. (REHVA). Brussels - Belgium.
Člen redakční rady časopisu International Journal of Engineering and Technology Innovation (IJETI)  scopusISSN 2223-5329 (Print), ISSN 2226-809X (Online). Taiwan - od 2012 dosud