English
Mobilitní programy na FAST

PROGRAMY PODPORY MEZINÁRODNÍ MOBILITY STUDENTŮ

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály.

Podrobnosti najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT - NAEP: www.naep.cz.

Finanční mechanismy EHP/Norsko

Finanční mechanismy EHP/Norsko

 • je zcela nový program věnovaný třem zemím, které nejsou členy EU (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),
 • neuzavírá se bilaterální smlouva; vše závisí především na osobním kontaktu studenta (resp. doktoranda) s žádanou institucí a na napsání kvalitní žádosti, kterou posuzuje odborná komise v Praze,
 • vysoká finanční dotace.

Všechny důležité informace naleznete na výborně zpracovaných webových stránkách Národní agentury evropských vzdělávacích programů. Prosím, věnujte těmto stránkám velkou pozornost.

Upřesnění některých informací:

 • na webových stránkách jsou kritéria stanovující, kdo si může požádat o tento grant, je nutno zdůraznit, že (oproti jiným programům) jsou vyňati studenti jiných národností tedy i studenti slovenské národnosti,
 • úplně nejdůležitějším krokem je kontaktovat vybranou univerzitu v daném státě, (doporučujeme kontaktovat např. vedoucího nebo ředitele ústavu, katedry nebo departmentu, v případě doktorandů odborníka, který se zabývá podobnou problematikou), připomenout, o jaký projekt se jedná (podobných projektů je mnoho, hlavně nesmí dojít k záměně s programem Erasmus!) a zdůraznit, že veškerý pobyt je hrazen z grantu,
 • pokud bude daná univerzita (popř. jiná instituce) souhlasit, je třeba od ní získat písemný souhlas nejlépe faxem (uveďte faxové číslo referentky pro zahraničí děkanátu FAST) nebo klasickou poštou a potvrzený Learning Agreement (studenti mag. a bak. studijních programů si do LA napíší předměty popř. řešení bakalářské nebo diplomové práce, doktorandi práci na disertaci popř. jinou výzkumnou činnost – je to podobné jako u pobytů v rámci programu Erasmus),
 • o grant je možné v první fázi požádat pouze na 6 měsíců, teprve po uplynutí této doby je možné žádat o prodloužení na rok,
 • věnujte velkou pozornost motivačnímu dopisu, v žádném případě to není jen formalita, zaměřte se především na odbornou stránku ,
 • LA, žádost o grant, prohlášení o účasti a další formuláře je nutno přinést na zahraniční oddělení,
 • konečný termín odevzdávání žádostí individuální mobility studentů je 15. 5. 2007 pro zimní semestr 2007-2008 a 15. 10. 2007 (pro letní semestr 2007-2008). Učitelé a administrativní pracovníci mohou své žádosti odevzdávat v průběhu celého roku a to vždy min. 6 týdnů před plánovaným zahájením mobility.,
 • upozorňujeme, že neúplně nebo chybně vyplněná žádost o grant stejně tak jako žádost odeslaná se zpožděním má za následek NEZAŘAZENÍ uchazeče do výběru.

Rozvojové programy MŠMT

Tyto výjezdy jsou vhodné především pro studenty posledního ročníku magisterského studia nebo pro doktorandy, neboť jsou zaměřeny spíše na praxi, řešení diplomových a disertačních prací a to nejen na univerzitách ale především ve firmách.

Doporučujeme tento program rovněž studentům, kteří již v minulosti absolvovali výjezd v rámci programů Erasmus popř. Finanční mechanismy EHP/NORSKO a díky tomu si v zahraničí vytvořili další kontakty, na které mohou navázat.

Tento program se nevztahuje pouze na Evropu, ale je možné v jeho rámci vycestovat prakticky do celého světa.

Podmínky studia v zahraničí v rámci programu RP MŠMT

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu,
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka,
 • uznání výsledků studia v zahraničí vysílající fakultou,
 • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající fakultou (bilaterální smlouvy Erasmus nelze využít) nebo potvrzení vysílající a přijímající organizace (free movers).
Studenti mají možnost žádat na formuláři prostřednictvím VUT v Brně o stipendia pro studijní pobyt na zahraničních univerzitách. Prostředky mohou dosahovat maximální výše 10.000,00 Kč/měsíc; celková výše stipendia se určuje podle doby strávené na zahraniční univerzitě a podle možností rozpočtu projektu. O grant se žádá vždy na podzim na nadcházející kalendářní rok, aktuální termíny a informace budou zveřejněny na této stránce.

Program CEEPUS

Program CEEPUS představuje akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci států střední Evropy. Cílem programu je vytvoření Středoevropské univerzitní sítě, která se skládá z jednotlivých dílčích sítí programu, přičemž se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické.

Participující univerzity spolupracují v rámci sítě na řešení určité odborné problematiky. Vysoká škola, která má zájem být součástí sítě programu CEEPUS, musí splnit alespoň jeden z následujících požadavků:

 • úplné uznání částí studia všech partnerských škol v rámci dané sítě snaha o tvorbu jednotných osnov a vzájemné uznávání studia,
 • výuka též v jazyce anglickém, německém nebo francouzském,
 • žádné poplatky za studium v rámci dané sítě.

Podrobnosti najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT: www.dzs.cz.

Program AKTION

Program AKTION Česká republika - Rakousko je programem pro podporu spolupráce obou zemí ve vědě, výzkumu a vzdělávání v terciální sféře systému vzdělávání.

Program AKTION usiluje o rozvoj dvoustranné, dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a vzdělávání ve všech vědních oborech. V prvé řadě podporuje takové projekty, které slouží k navázání spolupráce a mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů. Těžištěm podpory jsou projekty, jejichž náplň je vzhledem k aktuálnímu vývoji obou zemí a k jejich historickým kořenům relevantní, a projekty, které nemohou být financovány z jiných zdrojů.

Program AKTION podporuje výměnu studentů a mladých vědeckých pracovníků formou poskytování stipendií na studijní a výzkumné pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.

Podrobnosti najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT: www.dzs.cz.

AIA

AIA je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Pracuje jako informační centrum, jež shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí, zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů.

Vždy na začátku akademického roku vydává AIA informační zpravodaj, Bulletin AIA, ve kterém je zpracován přehled s kompletní nabídkou stipendií, poskytovaných na základě mezinárodních smluv na krátkodobé a dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí pro následující školní rok. Na VUT v Brně je k dispozici na zahraničním oddělení rektorátu.

Podrobnosti najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT: www.dzs.cz.

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Podobné organizace pracují na základě bilaterálních dohod mezi USA a konkrétními zeměmi v mnoha dalších státech světa.

Podrobnosti najdete na webových stránkách této komise: www.fulbright.cz.

Nadace Herberta Quandta

Nadace Herberta Quandta, se sídlem v Bad Homburgu, Německo, se rozhodla sponzorovat studijní pobyty na Die Technische Univesität Dresden pro zahraniční studenty ze zemí bývalého tzv. východního bloku a navázat tak na předchozí spolupráci s universitami v těchto zemích.

Termín podávání přihlášek je 1x ročně; vzhledem k dřívějšímu termínu z Die Technische Univesität Dresden, je nutno předložit přihlášky na zahraniční oddělení rektorátu, paní J. Vokaté, v listopadu daného roku.

Podrobnosti najdete na webových stránkách Die Technische Univesität Dresden: tu-dresden.de.

DAAD

DAAD, Informační centrum Praha, informuje o možnostech studia a výzkumu v Německu, o programech na podporu a o stipendiích DAAD a poradí Vám při rozhodování a plánování Vašeho studijního nebo výzkumného pobytu v Německu.

Uchazeče o stipendium DAAD prozkoušíme a vystavíme jim jazykové vysvědčení IC. Centrum je zároveň partnerem pro německé a české vysoké školy v oblasti akademické spolupráce.

Podrobnosti najdete na webových stránkách DAAD: www.daad.cz.