English

LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY

Co musí udělat pedagog, který pojede na stáž Erasmus?

  • Pedagog si zjistí, kolik budou stát letenky nebo jízdenky. Dále požádá partnerskou školu o zajištění ubytování a sdělení jeho ceny. Odhadne, kolik bude stát hromadná doprava popř. taxíky. Tyto údaje sdělí paní Vokaté na zahraniční oddělení rektorátu VUT v Brně, která sestaví tzv. licitační tabulku, ze které vyplyne, kolik budou činit veškeré náklady, kolik pedagog dostane diet (které nemusí nijak dokladovat) a kolik z toho zaplatí rektorát z fondů Erasmus. Pokud jsou náklady na cestu vyšší, než pokryje fond Erasmus, poskytuje fakulta příspěvek do částky 10 000,00 Kč nebo 350,00 EUR na osobu a rok. Pokud jsou náklady ještě vyšší, musí pedagog zajistit dofinancování z jiných zdrojů (z rozpočtu ústavu, z grantu apod.).
  • Podle výše uvedených údajů vyplní pedagog Žádost o projednání zahraniční pracovní cesty, kterou podá prostřednictvím referentky pro zahraniční styky děkanátu FAST do kolegia děkana.
  • Po schválení žádosti vyplní pedagog dále Žádost o financování nákladů a Cestovní příkaz (na něm je uvedena výše zálohy) a s příslušnými podpisy je odešle na rektorát paní Vokaté. Poté pedagog podepíše na rektorátě Finanční dohodu.
  • Po příjezdu je také třeba vyplnit zprávu o vykonané ZC a cestovní zprávu dle osnovy, která je součástí Finanční dohody.
  • Všechny výše uvedené formuláře a doklady (doklady o ubytování, jízdenky/letenky, palubní lístky apod.) devzdá paní Vokaté a vyřídí s ní vše potřebné.
  • Formuláře Cestovní příkaz, Vyúčtování služební cesty a Žádost o povolení použití soukromého vozidla jsou níže.

Pokyny a formuláře, které je nuté vyplnit před cestou

Pokyny a formuláře, které je nuté vyplnit po návratu z cesty

Ludmila Zelinková · referentka pro zahraničí · Oddělení vnitřních a vnějších vztahů děkanátu FAST