English

LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS PRO STUDENTY


Life Long Learning Programme - ERASMUS je součástí programu Evropské unie "Life Long Learning Programme". Vychází ze snahy Evropské unie o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských zemí, od roku 1997 i zemí přidružených k EU. Cílem je posílit spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci vzdělávací politiky v jednotlivých zemích a postupně sbližovat vzdělávací systémy v zemích Evropy. V současné době začala třetí etapa tohoto programu, která zahrnuje období 2007 až 2013.


Podmínky studia v zahraničí

 • student musí mít ukončen minimálně první rok studia,
 • student musí být zapsán do bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu,
 • student musí mít řádně splněny studijní povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, dále dle směrnice děkana č. 13-2005,
 • délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce, maximálně 1 rok,
 • studijní pobyt na zahraniční univerzitě je součástí studia na FAST VUT v Brně. Student musí mít předem stanoven nejen studijní program na zahraniční univerzitě, ale také podmínky pro jeho uznání po návratu,
 • na konci studijního pobytu přijímající organizace vystaví studentovi potvrzení o absolvovaných předmětech, společně s doplněním dosažených výsledků,
 • žádné poplatky za studium (školné) nesmí být přijímající organizací vybírány,
 • každý student může obdržet Erasmus grant pouze jednou za dobu svého studia, student, který se již pobytu Erasmus kdykoliv v minulosti zúčastnil (i na jiné vysoké škole), nemůže tento typ studentské mobility uskutečnit podruhé,
 • student by měl při výběru prokázat dobrou znalost cizího jazyka.


Bilaterální smlouvy

          Bilaterální smlouvy uzavřené na akademický rok 2008-2009.

     Bilaterální smlouvy uzavřené na akademický rok 2009-2010.


Pokyny pro výjezd

 • Po úspěšném absolvování výběrového řízení student vyplní 2x Application Form a 2x Learning Agreement (některé školy mají také svoje formuláře!), které najdete ve vertikálním menu "Formuláře".
 • Požádá si na studijním oddělení FAST o individuální studijní plán (viz Pokyn děkana č. 7/2006 v menu "Směrnice a pokyny děkana").
 • Tyto formuláře potvrdí vedoucí oboru a také proděkan pro vnější vztahy, poté je student odešle na partnerskou školu spolu s Transcript of Records (potvrdit na studijním odd. FAST) a čeká, až se vrátí potvrzené (potvrzenou přihlášku může nahradit akceptační dopis).
 • S partnerskou školou potvrzeným Learning Agreementem, se Student Application Form/akceptačním dopisem a s vyřízeným pojištěním (viz http://www.cmu.cz) asi 3 týdny před odjezdem student na rektorátu u paní Ing. Lenky Jarmarové nebo paní Renaty Sátorové žádá o grant Erasmus.
 • V případě zájmu student donese na zahr. odd. FAST vyplněnou Žádost o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST podle směnice děkana č. 13/2005 a potvrzenou STO FAST s uvedením stavu studia a studijních výsledků (a jako přílohu kopii finanční smlouvy z rektorátu), kterou schvaluje kolegium děkana. Max. příspěvek je 7.500,00 Kč/semestr a zároveň max. 1.500,00 Kč/měsíc.
 • V rámci výše tohoto příspěvku budou zvýhodňováni studenti, kteří se podílejí již na zahraničních aktivitách FAST, a to ve formě spolupráce se studentskými organizacemi na VUT ISC a BEST

     Prezentace se základními informacemi a zkrácenými aktuálními pokyny pro uchazeče o výjezd.


Vysvětlení některých pojmů

 • Application Form
  Přihláška na partnerskou univerzitu (přednostně z webu partnerské univerzity)
 • Learning Agreement (LA)
  Studijní plán obsahující přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Svým podpisem vedoucí oboru vyjadřuje souhlas fakulty se studiem na partnerské univerzitě. Student na základě písemné žádostí musí vědět, jakým způsobem mu budou studijní výsledky dosažené v zahraničí uznány. Cílem je plné uznání výsledků studia vysílající fakultou. POZOR: Veškeré změny ve studovaných předmětech nebo zpracovávaných projektech během studia v zahraničí je nutné konzultovat a potvrdit s vedoucími oborů, a nechat si tyto změny potvrdit zástupci obou univerzit, na druhou (změnovou) stranu LA. Odpovědným funkcionářem za jednotlivé předměty a z toho související kredity je vedoucí oboru.
 • Transcript of Records
  Přehled studovaných předmětů a dosažených výsledků na vysílající univerzitě je vyžadován pouze některými univerzitami (formulář potvrdí studijní oddělení FAST).

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus EILC

Ještě před zahájením semestru na přijímající univerzitě je možné účastnit se jazykových kurzů "méně používaných jazyků EU" (mezi ně NEPATŘÍ: angličtina, němčina, francouzština, španělština). Zatím, bohužel, nevíme výšku tohoto grantu. Přesnou částku se dovíme asi až v průběhu června.

Erasmus intenzivní jazykové kurzy (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované kurzy méně používaných jazyků zemí zapojených do programu Erasmus.

 • EILC nabízí studentům možnost navštěvovat kurz místního jazyka před zahájením studijního pobytu nebo praktické stáže.
 • Přihlásit se mohou pouze studenti, kteří v daném akademickém roce vyjíždějí na studijní pobyt nebo pracovní stáž Erasmus.
 • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku (kurzovné), navíc mohou požádat o grant na účast na jazykovém kurzu EILC na své domácí škole (k částečnému pokrytí nákladů na dopravu, ubytování, stravy atd.).
 • Maximální délka kurzů je 6 týdnů.

Postup přihlášení studenta na EILC kurz:

1. Výběr kurzu na webových stránkách Evropské komise.

2. Vyplnění přihlášky na EILC kurz v AJ (najdete ve formulářích)

3. Zaslání přihlášky elektronicky Ludmile Zelinkové, referentce pro zahraničí oddělení VVZ děkanátu FAST.

Pozor! Čím dřív se přihlásíte, tím lépe...!


Prodloužení studia na partnerské univerzitě

Závisí na souhlasu partnerské univerzity a příslušné fakulty VUT. V zásadě je prodloužení reálné, pokud náplň prodlouženého pobytu koresponduje se studijním programem v odpovídajícím semestru na domácí univerzitě a univerzita disponuje volnými finančními prostředky v rámci programu. Student zašle formulář „Extention of Erasmus study period“ spolu s návrhem změn v LA na ústav, oba potvrzené formuláře pak na zahr. odd. FAST, které sdělí své stanovisko a vyjádření podepíše. V případě doktorandů je dostačující vyjádření školitele a následně vedoucího ústavu.

Ve všech případech je nutné předem projednat možnost prodloužení studia se zahraničním oddělením rektorátu vzhledem k finančním možnostem univerzity.


Po návratu...

Potvrzení o době a náplni studia v zahraničí „Confirmation of Erasmus study period“, podepsané odpovědnou osobou, si student vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky - potvrzení student odevzdá po návratu na útvaru vnějších vztahů rektorátu.

Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes, tzn. přehled dosažených výsledků. Kopii tohoto přehledu student doručí na útvar vnějších vztahů rektorátu. Transcript má obsahovat tytéž kurzy, které byly na Learning Agreementu. Pokud student pracoval na konkrétním projektu, diplomové či semestrální práci, která bude hodnocena až po jeho návratu, postačuje potvrzení o době a náplni studia v zahraničí.

Student vyplní závěrečnou zprávu na webových stránkách university pod svým VUT loginem a VUT heslem. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia.