logo

Specifikace projektu

Název projektu: Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom
Objednatel: U.S.Steel Košice, s.r.o. - Slovenská republika
Předpokládané datum ukončení projektu: 09/2020
Odpovědný řešitel:VUT v Brně, FAST ÚVST LVV - Prof. Ing. Jan Šulc, CSc.
Spoluřešitel: VUT v Brně, FAST ÚVST LVV - Ing. Michal Žoužela, Ph.D.
Cíle projektu: Předmětem experimentálních prací byly modelové zkoušky proudění na zmenšeném hydraulickém modelu v měřítku modelové podobnosti 1:14,06. Účelem výzkumu bylo monitorování a potvrzení provozně dominantních stádií proudění šachtovým přelivem a odpadní štolou při definovaných průtocích včetně stanovení kapacitní charakteristiky objektu. Modelované zvýšené průtoky byly „shora“ omezeny buď polohou hladiny v úrovni koruny hráze, případně počátkem zahlcení odpadní štoly. Prostorový model simuloval vlastní šachtový přeliv s kolenem a navazující odpadní štolu společně s prostorem vývaru.

Specifikace projektu obsahuje i grafickou přílohu 1


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz