logo

Specifikace projektu

Název projektu: Vodní dílo Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - fyzikální model nového bezpečnostního objektu
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Předpokládané datum ukončení projektu: 3/2017
Odpovědný řešitel: VUT v Brně, FAST ÚVST LVV - Ing. Michal Žoužela, Ph.D.
Spoluřešitel:VUT v Brně, FAST ÚVST LVV - Prof.Ing. Jan Šulc, CSc.
Cíle projektu: Pro komplexní posouzení bezpečnostního objektu byl vybudován celkový fyzikální model v měřítku délek 1:50, na němž byly realizovány rozsáhlé experimentální práce. Ty se zabývaly mimo jiné stanovením kapacity navrženého bezpečnostního objektu, posouzením a úpravou proudových poměrů v kryté a otevřené části skluzu.

Specifikace projektu obsahuje i grafickou přílohu 1


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz