English

Statistický přehled publikační činnosti na Fakultě stavební

Nedílnou součástí práce PVP (pedagogicko-vědeckých pracovníků) je základní a aplikovaný výzkum, který se realizuje formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné orientace daného pracoviště. Významným výsledkem, této vědeckovýzkumné činnosti jsou publikace. Při hodnocení pracovníků a pracovišť jsou sledovány zejména monografie, publikace v odborných časopisech a články ve sbornících z konferencí.

Níže uvádíme přehled třídění a počet bodů dle schválené metodiky SRNP (Systém rozdělování neinvestičních prostředků na FAST). Počet publikací je převzat z tabulek pro výpočet rozdělení neinvestičních prostředků podle SRNP schválených na AS dne 28.6.2006.

Monografie zahraniční (AA) 5
Monografie domácí (AA) 3
Časopis s IF > 0,5 20
Časopis s 0,1 < IF < 0,5 15
Časopis s IF < 0,1 10
Článek v zahraničním sborníku 10
Článek v domácím sborníku 2
Poloprovoz, ověřená technologie 4
Prototyp, uplatněná metodika 4
Patent národní 5
Patent EU/světový 15
Tab. 1 Přehled publikací na Fakultě stavební VUT v Brně v roce 2015 podle jednotlivých ústavů.

IF je Impact Factor vypočítaný z průměrného počtu ohlasů na jeden článek ve sledovaném časopise za jeden rok. Hodnoty IF lze nalézt na adrese http://portal.isiknowledge.com. AA znamená autorský arch.

Graf 1 Počet publikací podle druhu na Fakultě stavební VUT v Brně v roce 2014.
  ústav počet PVP monografie časopis sborník polopr.
technol.
prototyp
metodika
patent poč.
bodů
metodika
do 2007
bodů
na PVP
metodika
do 2007
zahr.
AA
ČR
AA
IF>0,5 0,1<IF<0,5 IF<0,1 zahr. ČR ČR zahr.
1 THD 12,1 1 0 5 1 0 13 13 2 13 0 0 302 29,8
2 STM 21,0 0 0 15 1 0 19 6 0 1 0 0 529 25,4
3 FYZ 11,1 0 0 5 1 0 11 0 0 1 0 0 225 20,6
4 VHK 7,5 0 0 2 1 0 5 4 0 2 0 0 121 17,2
5 CHE 7,0 0 0 2 1 0 3 2 0 1 0 0 93 13,9
6 PKO 7,7 0 0 2 0 0 2 2 6 2 0 0 68 13,1
7 SZK 10,5 0 1 3 0 0 5 3 0 0 0 0 125 11,9
8 ZEL 5,5 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 48 10,2
9 KDK 10,4 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 100 9,7
10 VST 11,5 1 0 1 0 0 3 5 1 8 0 0 75 9,7
11 EKR 17,4 2 1 1 1 0 8 2 0 0 0 0 136 7,8
12 BZK 17,1 1 0 2 0 0 3 4 1 1 1 0 91 6,1
13 PST 44,0 0 1 5 0 0 11 6 0 2 1 0 237 5,7
14 GTN 8,1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 46 5,7
15 TST 11,8 1 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 55 5,7
16 MAT 25,2 2 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 130 5,2
17 GED 20,4 6 0 0 1 0 3 2 3 1 0 0 83 4,9
18 VHO 6,7 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 26 3,9
19 AIU 10,0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 38 3,8
20 ARC 17,8 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 41 2,3
21 TZB 14,2 0 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 15 2,2
22 SPV 15,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
celkem 311,8 15 12 50 7 0 110 67 15 39 2 0 2584 8,3
* počet PVP k 31.12.2015

Legenda

PVP - pedagogicko vědecký pracovník,
zahr. - zahraniční,
ČR - Česká republika,
AA - autorský arch,
IF - Impact Factor,
publ. - publikace

Graf 1 Celkový počet monografií, publikací, technologií, poloprovozů a patentů na Fakultě stavební VUT v Brně podle jednotlivých ústavů v roce 2015
Graf 2 Počet monografií, publikací, technologií, poloprovozů a patentů přepočtený na jednoho pedagogicko vědeckého pracovníka podle jednotlivých ústavů v roce 2015
Grafu 3 Počet bodů za publikační činnost přepočtený na jednoho pedagogicko vědeckého pracovníka podle jednotlivých ústavů v roce 2015.

Hodnocení podle nové metodiky Rady vlády pro VaV

Druh výsledku body
J Článek v impaktovaném časopise (IF je impact factor) 5 + 140 × IF
J Článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze 8
seznam recenzovaných periodik 4
B odborná kniha světový jazyk 40
ostatní jazyky 20
D článek ve sborníku (v seznamu Thomson Reuters) 8
P patent (národní nevyužívaný / národní využívaný / evropský nebo mezinárodní) 40 / 200 / 500
Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100
S prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor 40
V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace 50
Tab. 2 Způsob stanovení bodů podlenové metodiky Rady vlády pro VaV.
Ústav Počet PVP Body Body na PVP
THD 12,1 2276 188
STM 21,0 3800 181
PKO 7,7 1277 167
VHK 7,5 1020 136
FYZ 11,1 1428 129
CHE 7,0 584 83
VST 11,5 955 83
SZK 10,5 740 70
GTN 8,1 450 56
ZEL 5,5 242 44
PST 44,0 1697 39
BZK 17,1 639 37
AIU 10,0 347 35
MAT 25,2 852 34
TST 11,8 376 32
GED 20,4 505 25
EKR 17,4 395 23
TZB 14,2 320 23
KDK 10,4 152 15
ARC 17,8 77 4
VHO 6,7 17 3
SPV 15,0 0 0
FAST 312 18 149 58
Tab. 3 Díla na Fakultě stavební VUT v Brně v roce 2015 podle jednotlivých ústavů, tříděno podle bodů na 1 PVP.
Výsledky VaV za 2015 podle metodiky Rady vlády pro VaV podle jednotlivých ústavů
Graf 5 Výsledky VaV za 2015 podle metodiky Rady vlády pro VaV podle jednotlivých ústavů.
Výsledky VaV za 2015 podle metodiky Rady vlády pro VaV podle jednotlivých ústavů - přepočet na 1 PVP
Graf 6 Výsledky VaV za 2015 podle metodiky Rady vlády pro VaV podle jednotlivých ústavů - přepočet na 1 PVP.