English

Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Účelová podpora je podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je s ohledem na § 6 odst. 2 písm. b) citovaného zákona průřezovým ukazatelem rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tab. 1 uvádí celkový počet podaných a řešených projektů všech typů Specific. vysokoškol. výzkumu na FAST v letech 2001 až 2015. Rovněž jsou zde uvedeny celkové objemy finančních prostředků získané v tomto období. Grafické závislosti těchto údajů jsou na grafech 1 a 2.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Specific. vysokoškol. výzkum podáno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 132 120 130 147 156
Specific. vysokoškol. výzkum řešeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 72 93 91 125 112
Specific. vysokoškol. výzkum v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 923 13 059 16 374 18 278 19 251 18 669
Tab. 1
Graf 1 Závislost počtu podaných a získaných projektů Specific. vysokoškol. výzkumu v letech 2001 až 2015.
Graf 2 Objemy finančních prostředků získané na projekty Specific. vysokoškol. výzkumu v letech 2001 až 2015.