English

Projekty MPO, MDS, MŽP a MZe

Objektivní potřeba vycházející z toho, že oblast výzkumu a vývoje je jednou z priorit EU, vlády České republiky, dokument Evropské komise "Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu", který prostřednictvím osmdesáti konkrétních opatření pro nejrůznější oblasti ekonomiky a společnosti, naplňuje cíle Lisabonské strategie z roku 2000, podle které se má Evropa změnit na dynamickou ekonomiku založenou na znalostech a s nejvyšší konkurenceschopností na světě, naléhavá potřeba posílení účelového financování aplikovaného výzkumu a průmyslového výzkumu a vývoje v České republice prostřednictvím podílově financovaných projektů výzkumu a vývoje s cílem dosažení vyššího a rychlejšího působení v průmyslové výrobě si vyžádaly vypracovat a přijmout koncepci rozvoje průmyslového výzkumu a vývoje.

Podpora VaV je v právním řádu České republiky od poloviny roku 2002 přímo upravena zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje, podle kterého je na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvu dopravy a spojů (MDS), Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a Ministerstvu zemědělství (MZe) od roku 2004 podpora VaV realizována.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MPO tis. Kč 3 508 5 622 5 132 4 718 9 912 27 723 15 399 19 021 19 768 26 426 31 427 48 572 47 450 32 856 19 505
MDS tis. Kč 3 834 445 730 4 445 4 141 3 704 3 313 3 128 4 330 3 689 2 487 0 0 0 0
MŽP tis Kč 174 0 0 0 0 0 0 450 543 516 0 906 0 0 0
MZe tis. Kč 0 168 0 0 890 950 1 475 1 380 2 783 3 082 1 562 518 1 772 2 257 3 418
Celkem tis. Kč 7 516 6 235 5 862 9 163 14 943 32 377 20 187 23 979 27 424 33 713 35 476 49 996 49 222 35 113 22 923
Tab. 1 Finanční objemy výzkumných projektů MPO, MDS, MŽP a MZe na FAST v letech 2001-2015.
Graf 1 Finanční objemy výzkumných projektů MPO, MDS, MŽP a MZe na FAST v letech 2001-2015.

Graf 2 Finanční objemy výzkumných projektů MPO, MDS, MŽP a MZe spolu na FAST v letech 2001-2015.