English

Rozvojové projekty

Těmito projekty MŠ podporuje rozvoj úrovně výuky na vysokých školách jako např. projekty: Další rozvoj struktury a modulární skladby studijních programů, Rozšíření nabídky kombinovaného a distanční formy studia, Celoživotní vzdělávání, Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, Mezinárodní mobilita studentů a pod.

V tabulce 1 jsou uvedeny počty řešených Rozvojových projektů na FAST v letech 2001 až 2015. Rovněž jsou zde uvedeny objemy získaných finančních prostředků v tomto období. Grafické závislosti těchto údajů jsou uvedeny na grafech 1 a 2.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rozvojové projekty řešeno 0 1 1 6 6 9 17 8 7 1 4 2 0 4 5
Rozvojové projekty v tis. Kč 0 1 438 1 200 10 000 8 307 18 709 14 818 9 239 8 191 173 2 429 1 173 0 3 730 4 415
Graf 1 Závislost počtu podaných a získaných projektů v letech 2001 až 2015.

Graf 2 Finanční prostředy získané na tyto projekty v letech 2001 až 2015.