English

Výzkumné záměry a výzkumná centra

Výzkumný záměr vymezuje předmět výzkumné činnosti uchazeče v základním nebo aplikovaném výzkumu, její cíle, strategii a metody, uznané náklady a předpokládané výsledky na období 5 až 7 let. Výzkumný záměr má věcně ucelený charakter, není tvořen separátními, disjunktními a vzájemně nesouvisejícími výzkumnými činnostmi. Předmět výzkumného záměru je z oblasti hlavní výzkumné činnosti uchazeče, v níž už dosáhl prokazatelné výsledky, má pro tuto výzkumnou činnost vytvořené základní prostorové, personální a materiálně technické podmínky a je jeho dlouhodobým koncepčním záměrem tuto oblast rozvíjet.

Výzkumná centrajsou projekty podporované prostředky MŠMT na vybudování špičkových center výzkumu, kde by byli významnou měrou zapojeni i mladí výzkumníci. Centra mají za úkol spojovat pracovníky z různých sektorů – Akademie věd, vysokých škol či podnikového výzkumu na řešení konkrétních problémů na základě přesně vymezené délky práce.

V tabulce 1 jsou uvedeny počty řešených Výzkumných záměrů a center na FAST v letech 2001 až . Rovněž jsou zde uvedeny objemy získaných finančních prostředků v tomto období. Grafické závislosti těchto údajů jsou uvedeny na grafech 1 a 2.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Výzkumné zámery řešeno 4 4 4 4 2 1 4 6 2 2 2 1 0 0 0
Výzkumné zámery v tis. Kč 22 604 23 847 25 710 25 710 28 830 15 829 47 421 47 763 33 248 26 466 20 125 9 736 0 0 0

Graf 1 Počty řešených výzkumných záměrů a center v letech 2001 až 2015.
Graf 2 Objemy finančních prostředků získané z výzkumných záměrů a center v letech 2001 až 2015.