Služby nabízené ústavem TZB

 

a) Vzdělávací oblast

 

Kurzy pro přípravu k autorizačním zkouškám ČKAIT pro autorizované techniky a inženýry v oboru Technika prostředí staveb – zaměření Technická zařízení budov.

Kurzy energetických poradců pro obytné budovy.

 

 

 

 

 

 

Přehled kurzů Ústavu TZB a jejich anotace - podzim 2010

 

 

1.      

Kurz „Větrání a klimatizace  I“ – celosemestrální                            4x8hodin

 

Od 30. 9. 2010                        9:00 – 17:00

 

Problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů pro tvorbu vnitřního prostředí budov. Aktuální zákonné předpisy, energetické a látkové bilance, vzduchotechnické elementy a systémy, jejich návrh, provoz a dopad na životní prostředí.

Podrobnější anotace předmětu kurzu Větrání a klimatizace I

Základní problematika tvorby interního mikroklimatu vzducho­technikou. Vybrané fyzikální jevy a vlhký vzduch. Tepelně vlhkos­tní zátěž budov. Proudění vzduchu v místnostech, dist­ribuce vzduchu a její elementy. Přirozené větrání. Systémy nuceného větrání a teplovzdušného vytápění. Níz­kotlaká klimatizace, systémy a jejich návrh. Vysokotlaká klima­tizace, systémy a návrh. Chladivové systémy klimatizace. Strojovny vzduchotechniky. Recyklace tepla. Útlum hluku a chvění, návrh tlumicích elementů. Základy průmyslové vzduchotechniky. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.

 

Literatura: Chyský J., Hemzal K.: Větrání a klimatizace. Praha 1993

                  Odborné časopisy: Větrání, Vytápění, Instalace (VVI), Klimatizace

Cihlář J., Gebauer G.: TZB – C, Vzduchotechnika-cvičení

 

Přednášející: Ing. Günter Gebauer, CSc.

 

Cena: 7 500,- Kč včetně DPH

 

 

2.      

Kurz „Základy práce s termovizní kamerou        

 

6. 10. 2010                             9:00 – 13:00

 

Náplní kurzu je teoretická příprava a praktická realizace termovizního měření. V teoretické části budou předneseny teoretické principy termovizního měření. V praktické části budou uchazeči seznámeni s pracovním postupem při pořízení termovizních snímků včetně možností výstupních protokolů.

 

Přednášející: Ing. Petr Horák, Ph.D.  

 

Cena:  1100,- Kč včetně DPH, pro členy ČKAIT 25% sleva

 

 

3.      

Kurz „Dimenzování vnitřních vodovodů podle ČSN EN 806-3 a ČSN 75 5455

 

7. 10. 2010                             9:00 – 13:00

                                                          

Vnitřní vodovody – dimenzování podle ČSN EN 806-3 zjednodušenou metodou a podle ČSN75 5455 podrobnou metodou.

 

Přednášející: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  

 

Cena:  600,- Kč včetně DPH

 

 

4.      

Kurz „Energetické hodnocení budov        

 

12. 10. 2010                           9:00 – 13:00

 

Přehled současného stavu energetického hodnocení budov. Zákonné požadavky na certifikaci budov, praktické zkušenosti.

 

Přednášející: Ing. Petr Horák, Ph.D.  

 

Cena:  1100,- Kč včetně DPH, pro členy ČKAIT 25% sleva

 

 

5.      

Kurz „Metodika výpočtu tepelných ztrát budov  – praktický postup dle nových norem EU                                                                         

 

14. 10. 2010                           9:00 – 13:00  

 

Rozdíly výpočtu tepelných ztrát budov podle ČSN 060210 a EN ISO 12831 s uvedením rozdílu  výpočtu součinitele prostupu tepla.

Provedení porovnávacího výpočtu na konkrétním příkladě.

 

Přednášející: Ing. Lea Treuová

 

Cena: 700,- Kč včetně DPH

 

 

6.      

 

Kurz „Zjednodušené výpočtové hodnocení obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy        

 

3. 11. 2010                             9:00 – 13:00

 

 

Hodnocení rodinných domů s nízkou potřebou tepla pro vytápění a jejich klasifikace dle TNI 73 0329.     

 

Přednášející: Ing. Marcela Počinková, Ph.D.  

 

Cena:  1100,- Kč včetně DPH, pro členy ČKAIT 25% sleva

 

 

7.      

 

Kurz „Zjednodušené výpočtové hodnocení obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy        

 

10. 11. 2010                           9:00 – 13:00

 

Hodnocení bytových domů s nízkou potřebou tepla pro vytápění a jejich klasifikace dle TNI 73 0330. 

 

Přednášející: Ing. Marcela Počinková, Ph.D.  

 

Cena:  1100,- Kč včetně DPH, pro členy ČKAIT 25% sleva

 

 

8.      

Seminář „Hodnocení tepelně vlhkostního prostředí vytápěných a klimatizovaných místností - právní předpisy, veličiny a jejich monitorování        

 

11. 11. 2010                           9:00 – 13:00

 

Problematika související se stavem tepelně vlhkostního vnitřního prostředí místností a budov. Aktuální zákonné předpisy, veličiny, jejich monitorování a hodnocení stavu prostředí.

 

Přednášející: Ing. Günter Gebauer, CSc.

 

Cena:  600,- Kč včetně DPH

 

 

 

Poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, Ústav TZB FAST VUT v Brně,

      Veveří 95, 602 00 Brno

                               Tel.: 541 147 936; nebo 921 (sekretariát), fax: 541 147 922

                               E-mail: smidova.o@fce.vutbr.cz

 

Všechny kurzy jsou zařazeny do CŽV členů ČKAIT a bodově ohodnoceny (jednodenní 1 akreditačním bodem, celosemestrální čtyřdenní kurz 3 akreditačními body). Konají se vždy na Ústavu TZB FAST VUT v Brně, Veveří 95, budova E 1, od  9:00 hodin; a to při naplnění minimálního počtu účastníků.

 

Přihlásit se je nutno nejpozději 1 týden před konáním akce na výše uvedený e-mail a uvést název kurzu, datum konání, svoje jméno, firmu, adresu, počet přihlášených, kontaktní údaje.

 

Pokud se kurz nenaplní a nekoná se, přihlášení zůstávají v naší databázi zájemců a při dalším konání budou znovu obesláni s pozvánkou.

 

 

b) Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenství v profesích zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, měření a regulace.

2. Vypracování odborných a znaleckých posudků v oblasti techniky prostředí staveb a ochrany životního prostředí. Náplň posudků lze zaměřit i na hodnocení projektových dokumentací a skutečné realizace soustav TZB.

3. Projekční činnost v profesích zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, měření a regulace, elektroinstalace, denní osvětlení.

4. Energetické audity budov

vývoj metodiky pro energetické hodnocení budov,

praktické provádění auditů včetně inženýrských činností, kontroly realizace,

opatření a vyhodnocování měření energie.

 

 

c) Přístrojové vybavení ústavu

 

Měřicí ústředny pro sledování teplot, tlaků, průtoků a tepelných toků v soustavách technického zařízení budov

Analyzátor interního mikroklimatu pro monitorování základních veličin dle ČSN EN 7730

Přenosný dvoukanálový ultrazvukový průtokoměr pro měření průtoku kapalin potrubím

Digitální diferenční manometr

Elektronický mikrometr MEDM 500 pro měření tlaku, rychlosti a objemového průtoku ve vzduchotechnice

Optický snímač ALMEMO pro měření koncentrace kysličníku uhličitého

Přístroj pro měření zemních odporů PU 183

Integrační zvukoměr

Termovizní kamera

 

 

d) Další služby

1. Prezentace firem v oblasti TZB

- zajištění přednášek, seminářů a technických dnů

- odborná účast na firemních dnech pro veřejnost

- prezentace výrobků a firem v učebních textech

2. Záštity nad konáním odborných akcí v oblasti TZB

3. Technické odborné poradenství při zpracování firemních materiálů (např. recenze překladů z cizích jazyků)

 

6/2010