Profil ústavu TZB

P rimárním předpokladem pro naplnění uživatelem požadované funkce budovy je stav jejího vnitřního prostředí, tzv. interní mikroklima. Mikroklima budovy lze identifikovat faktory fyzikálními, estetickými, psychickými a ekonomickými. Cílem subjektů podílejících se na projektu, výstavbě a provozu budov je tvorba optimální úrovně interního mikroklimatu. Tvorba mikroklimatu je dynamický proces, jenž formují základní složky:

- stavební konstrukce,
- technická zařízení budov (TZB),
- hygienické, sociologie a psychologické aspekty,
- ekonomie,
- okrajové podmínky, zejména klimatické a provozní faktory.

Stav vnitřního prostředí budovy a jeho tvorbu v rozhodující míře ovlivňují

stavební konstrukce a technická zařízení budov.

Obr. 1

Stavební konstrukce poskytuje primární ochranu člověka před vnějšími klimatickými vlivy a zhmotňuje architektonické záměry tvůrce díla a funkční požadavky jeho uživatele.

Technická zařízení vytvářejí bezprostřední stav interního mikroklimatu budovy a formují ho s cílem vytvořit prostředí pro požadovanou činnost i optimální pobyt lidí v budovách a průběh technologických procesů v celém spektru požadovaných provozních stavů. Z výše uvedeného je patrné, že technická zařízení mají dominantní úlohu při tvorbě interního mikroklimatu a v energetickém hospodářství budov. Technická zařízení jsou integrujícím oborem, zahrnujícím disciplíny související s bezprostřední tvorbou interního mikroklimatu budov.

Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí jsou závislé na životním standardu a stylu každé společnosti. Z uvedeného vyplývá, že se stoupající kulturou životního a pracovního stylu porostou i nároky na stav interního mikroklimatu budov. Aktuální skutečností je několikanásobná inovace technických zařízení za dobu životnosti budov daná změnou jejich účelů, technologie či prosté modernizace.

Problematika tvorby vnitřního prostředí budov soustavami TZB vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky se schopnostmi fundovaně řešit související dynamické procesy, řídit a modelovat jejich průběh pomocí automatizovaných systémů, koncipovat ideová a projektová technická i ekonomická řešení tak, aby byly splněny požadavky kladené na “Inteligentní budovy” pro 21. století. Uvedené skutečnosti sleduje naplnit i ústav TZB.

T ECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - TZB

dle zákona č.: 360 obor Techniky prostředí staveb

Profese: Zdravotní technika, Plynovod, Vytápění, Vzduchotechnika, Elektroinstalace, Regulace a měření

Globální cíl ústavu:

 • Interní mikroklima budov a jeho tvorba soustavami TZB
 • Inteligentní budovy
 • Ideové schéma problematiky tvorby interního mikroklimatu

  Prostředky:

  Teoreticko experimentální analýza, Projektování
  Modelování, Energetická diagnostika budov

  Formy: