1.workshop k projektu TETRAEDR

Fotografie ze zasedání:  1  2  3  4  5

Na Fakultě stavební proběhl dne 2. února 2006 workshop partnerů projektu „TETRAEDR – Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“. Tento projekt byl získán z Evropských sociálních fondů, grantové schéma Operačního programu: Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání, v rámci 1. výzvy, vyhlášené Jihomoravským krajem. Projekt TETRAEDR je zaměřen na zvýšení kvalifikace formou dalšího profesního vzdělávání a ve svém důsledku na zvýšení zaměstnanosti regionu Jihomoravského kraje. Je zde kladen důraz na rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání v oboru stavebnictví s ohledem na skutečné požadavky plynoucí z praxe. Hlavním cílem projektu je aktivní příspěvek k řešení problematiky nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji formou zvýšení vzdělanosti v regionech Jihomoravského kraje prostřednictvím vytvoření široké a pestré nabídky programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání. Projektu se účastní Fakulta stavební VUT v Brně, gymnázia a střední školy technického zaměření, profesní sdružení, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, zástupci obcí a odborníci z úřadů státní správy a samosprávy. Zapojení zmíněných skupin do projektu představuje přínos zejména při vývoji a realizaci nových, smysluplných programů a kurzů. Široká nabídka nových kurzů dalšího profesního vzdělávání bude sestavena tak, aby bylo umožněno vzdělávání pracovníků, kteří se resortu stavebnictví pohybují na základních, středních, ale i vyšších manažerských pozicích.

Příjemcem dotace je Vysoké učení technické v Brně, které ve spolupráci s partnery: SŠPU a VOŠ Hodonín, SPŠ chemická Brno, Biskupské gymnázium Letovice, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Gymnázium Břeclav, SPŠ stavební Brno, Gymnázium Šlapanice, SOŠ a SOU Vyškov, Gymnázium Dr.K.Polesného Znojmo, SOŠ a SOU Brno, ČKAIT, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., ŽS Brno a.s., Skanska CZ region Brno s.r.o. a Českomoravská cement a.s. nástupnická společnost.

Workshop byl zahájen děkanem Fakulty stavební Prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. Hlavní myšlenky a postupy řešení představil manažer projektu TETRAEDR Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. společně s kolegyní z řešitelského týmu Ing. Nikol Žižkovou, Ph.D. Hlavní cíle projektu byly formulovány do pěti bodů:

  1. vytvoření min. 20 nových programů a kurzů CŽV,
  2. vytvoření virtuální a fyzické sítě propojující partnery,
  3. vytvoření regionálních poradenských středisek,
  4. propagace nových programů a kurzů CŽV,
  5. realizace min. 20 nových programů a kurzů.

Stanovené cíle projektu TETRAEDR byly prodiskutovány a odsouhlaseny, v další části jednání presentovali partneři své představy, týkající se jejich zapojení při naplňování klíčových aktivit projektu. Na závěr pracovního setkání byl dán účastníkům prostor pro diskuzi a individuální konzultace. 1. společného workshopu k projektu TETRAEDR se zúčastnilo 19 osob z širokého řešitelského týmu.

R.Drochytka, N.Žižková, P.Matulová