English

N3607 Stavební inženýrství (nC)

navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia
akreditace od:2015délka studia:3 semestryforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:čeština

Cílem navrhovaného studijního programu Stavební inženýrství se standardní délkou studia 1,5 roku je, aby absolvent tohoto programu: " nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru, " dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti, " obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU, " mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr, " disponovat potřebnou jazykovou vybaveností, " a mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech, " získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu. Předpokládá se, že do tohoto studijního programu budou posluchači přijímáni bezprostředně po ukončení čtyřletého bakalářského programu absolvovaného na některé ze stavebních fakult v ČR. Nejlepším absolventům bude umožněno pokračování ve studiu doktorského studijního programu. Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že: " vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, " je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR, " vyhovuje standardům formulovaných v dokumentech - Criteria for Accrediting Engineering Programs (Technology Accrediting Commision, ASCE, Baltimore, 2000) - Quality Assesment and Accreditation in Civil Engineering Education (Zpráva projektu EUCEET, 2000).

OborRočník
Pozemní stavby (AKVO3608T001) 
ZAMĚŘENÍ: Navrhování pozemních staveb1.
 2.
ZAMĚŘENÍ: Konstrukce a statika staveb1.
 2.
ZAMĚŘENÍ: Technická zařízení budov1.
 2.
Stavebně materiálové inženýrství (AKVO3607T020)1.
 2.
Konstrukce a dopravní stavby (AKVO3607T009)1.
ZAMĚŘENÍ: Konstrukce2.
ZAMĚŘENÍ: Dopravní stavby2.
Vodní hospodářství a vodní stavby (AKVO3607T027)1.
 2.
Realizace staveb (AKVO3607T043)1.
 2.
Management stavebnictví (AKVO3607T038)1.
 2.