English

N3504 Architektura a rozvoj sídel (T)

navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia
akreditace od:2008délka studia:4 semestryforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:čeština

Studijní program Architektura a rozvoj sídel vychází ze Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 46, Zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, § 4, Autorizačního řádu České komory architektů, Evropské směrnice 2005/36/ES,odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Reaguje na změny ve výkonu povolání architekta, ke kterým dochází jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Doplňuje zatím neuspokojené požadavky na rozšiřující se nároky profesní kvalifikace. K tomu využívá možností odborného zázemí mateřské fakulty. Zmnožuje škálu studia architektury o dosud nenabízené discipliny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Garanty výuky určitých disciplin jsou proto i pracovníci Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity. Studium je ve shodě se zákonem o vysokých školách čtyřsemestrální, zakončené diplomovou prací. Absolvent získává titul Ing. arch. Významnou součástí studijního programu je i odborná praxe u budoucích zaměstnavatelů jako reakce na požadavky profese i výsledek posouzení terciárního vzdělávání ČR experty OECD. O studium tohoto studijního programu se může ucházet absolvent kteréhokoli bakalářského studia architektury.

OborRočník
Architektura a rozvoj sídel (AKVO3501T014) 
ZAMĚŘENÍ: Architektura1.
 2.
ZAMĚŘENÍ: Management architektury1.
 2.
ZAMĚŘENÍ: Prostorové plánování1.
 2.