English

P3607 Stavební inženýrství (nDK)

doktorský studijní program s kombinovanou formou studia
akreditace od:2007délka studia:8 semestrůforma studia:kombinovanávyučovací jazyk:čeština

Doktorské studium v rámci studijního programu Stavební inženýrství je členěno na pět studijních oborů: ¦ Pozemní stavby ¦ Konstrukce a dopravní stavby ¦ Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství ¦ Management stavebnictví ¦ Vodní hospodářství a vodní stavby Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství Architektura v pozemním stavitelství Technologie a řízení stavebních procesů Technická zařízení budov. Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Studium oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Studium oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Studium oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

OborRočník
Pozemní stavby (AKVO3608V001)1.
 2.
 3.
 4.
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství (AKVO3911V006)1.
 2.
 3.
 4.
Konstrukce a dopravní stavby (AKVO3607V009)1.
 2.
 3.
 4.
Vodní hospodářství a vodní stavby (AKVO3607V027)1.
 2.
 3.
 4.
Management stavebnictví (AKVO3607V038)1.
 2.
 3.
 4.