English

P3607 Civil Engineering (nDA)

doktorský studijní program s výukou v anglickém jazyce a prezenční formou studia
akreditace od:2007délka studia:8 semestrůforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:angličtina

Doktorské studium v rámci studijního programu Stavební inženýrství je členěno na pět studijních oborů: ¦ Pozemní stavby ¦ Konstrukce a dopravní stavby ¦ Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství ¦ Management stavebnictví ¦ Vodní hospodářství a vodní stavby Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství Architektura v pozemním stavitelství Technologie a řízení stavebních procesů Technická zařízení budov. Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Studium oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Studium oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Studium oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

OborRočník
Building Constructions (AKVO3608V001)1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Physical and Building Materials Engineering (AKVO3911V006)1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Structures and Traffic Constructions (AKVO3607V009)1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Water Management and Water Structures (AKVO3607V027)1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Civil Engineering Management (AKVO3607V038)1.
 2.
 3.
 4.
 5.