English

B3503 Architektura pozemních staveb (A)

bakalářský studijní program s prezenční formou studia
akreditace od:2004délka studia:8 semestrůforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:čeština

Od AR 2016/17 má studijní program strukturu dle nové akreditace.

Ve shodě se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, zákonem č. 360/ 1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a Autorizačním řádem České komory architektů, je cílem navrhovaného studijního programu poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb, odpovídající v rámci strukturovaného studia prvnímu, tj. bakalářskému stupni. Vedle přímého profesního uplatnění je předpokladem pro možnost studia ve druhém, magisterském stupni a následné získání titulu Ing.arch. Ve srovnání s ostatními školami architektury v České republice je větší důraz kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.

OborRočník