English

B3607 Stavební inženýrství (B)

bakalářský studijní program s prezenční formou studia
akreditace od:2004délka studia:8 semestrůforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:čeština

Od AR 2016/17 má studijní program strukturu dle nové akreditace.

Cílem navrhovaného studijního programu je, aby absolvent tohoto programu mohl získat po předepsané délce praxe autorizaci jako autorizovaný inženýr v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., aby tedy byl oprávněn vykonávat následující vybrané a odborné činnosti:

 • vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,
 • podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
 • vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické a dynamické výpočty staveb,
 • provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
 • provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
 • vést realizaci stavby,
 • provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
 • vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
Studijní program je navržen tak, aby:
 • byl absolvent zrovnoprávněn co do délky i kvality dosaženého vysokoškolského vzdělání s absolventy stejně dlouhých a v současné době již akreditovaných bakalářských studijních programů na Stavebních fakultách ČVUT v Praze a VŠB v Ostravě,
 • měl snazší a lepší uplatnění při zařazení na trhu práce nejen v ČR ale hlavně v zemích EU, neboť disponuje odpovídající jazykovou kvalifikací
 • mohl studovat v navazujících třísemestrálních magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí,
 • absolvent tohoto programu získal nezbytné teoretické, ale dostatečné odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebnictví, které jsou založené na soudobé úrovni poznání v oboru, na zvládnutí odborných aplikací a které rozvíjí tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu,
 • vyhovoval požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice MŠMT ČR, vyhovuje standardům formulovaných v dokumentech Criteria for Accrediting Engineering Programs (Technology Accrediting Commision, ASCE, Baltimore, 2000) Quality Assesment and Accreditation in Civil Engineering Education (Zpráva projektu EUCEET, 2000).

OborRočník