English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXZ057
NázevPrezentační dovednosti
Course namePresentation Skills

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Student bude schopen samostatně prezentovat vybrané téma před skupinou.
Bude znát principy tvorby dobrého mluveného projevu. Bude znát principy tvorby dobré vizuální prezentace.
Student si připraví a odprezentuje referát na vybrané téma a získá ke svým prezentačním dovednostem zpětnou vazbu.
Student napíše seminární práci dle všech standardů (vlastní tvůrčí práce, rozsah, řádná citace dle ISO 690).
Předmět zajišťuje praktické osvojení prezentačních dovedností. Studenti se teoreticky seznámí s komplexní přípravou na prezentaci a v rámci cvičení prezentují odborné téma ze stavebně-inženýrského oboru. Studentům je poskytnuta skupinová i individuální zpětná vazba, na jejímž základě studenti dále zvyšují efektivnost svých prezentací pro odbornou i laickou veřejnost. Prakticky si ukážeme, jak strukturovat obsah našeho projevu s ohledem na důležité faktory, které ovlivňují vnímání řečníka - křivka pozornosti posluchačů a formy neverbální komunikace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
 • 2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky.
 • 3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
 • 4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
 • 5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace.
 • 6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
 • 7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
 • 8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.
 • 9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
 • 10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací.
 • 11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
 • 12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině.
 • 13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.
Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka". Vítána je znalost základů obecné a sociální psychologie.
Literatura není u předmětu zadána
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.