English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXT001
NázevEnergetické zdroje
Course nameEnergy Resources

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOlga Rubinová

Obsahové informace

Student získá znalosti o technické infrastruktuře měst a obcí z hlediska zásobování staveb energií a seznámí se s možnostmi výroby a přenosu různých forem energie nutných pro provoz budov. Bude znát právní požadavky na budovy z hlediska spotřeby energie. Bude schopen analyzovat energetickou spotřebu budov a areálů a posoudit možnost využití obnovitelných zdrojů energie v budovách i větších celcích včetně distribuce energie a vedení technických sítí.
Problematika zdrojů energií, návaznost na energetické potřeby a energetické koncepce budov. Výroba a distribuce elektrické energie, výroba a distribuce tepla, výroba a distribuce chladu, zásobování plynem. Využití obnovitelných zdrojů energií. Předpisy pro hospodaření s energiemi, energetický průkaz budovy, energetické audity budov.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zdroje energie na Zemi (ne/obnovitelné, primární energie, paliva)
 • 2. Energetické koncepce budov (systémy vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, přípravy teplé vody).
 • 3. Zjednodušené stanovení spotřeb energií v budovách
 • 4. Výroba a distribuce elektrické energie, elektrizační soustavy, rozvod elektrické energie (vč. přípojek)
 • 5. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny
 • 6. Zásobování topnými plyny, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky, rozvody (vč. přípojek)
 • 7. Centrální zásobování teplem - tepelné zdroje. Ekologické aspekty spalovacích procesů.
 • 8. Centrální zásobování teplem – teplovody a předávací stanice (vč. přípojek)
 • 9. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
 • 10. Výroba chladu v budovách, dálkové chlazení.
 • 11. Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Kolektory pro vedení potrubních sítí.
 • 12. Energetické hodnocení budov – Energetický průkaz
 • 13. Energetické hodnocení budov – Energetický audit

Harmonogram cvičení

 • 1. Uhlíková stopa
 • 2. Energetická koncepce zadaného typu budovy
 • 3. Potřeba energie na vytápění a chlazení
 • 4. Připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
 • 5. Zjednodušená bilanční metoda FV modulů
 • 6. Dokumentace pro realizaci plynovodní přípojky
 • 7. Předpokládané koncentrace znečišťujících látek tepelných zdrojů
 • 8. Předávací stanice tepla – zjednodušené schéma zapojení
 • 9. Návrh velkosti solární soustavy pro výrobu tepla pro přípravu teplé vody
 • 10. Schéma výroby a distribuce chladu
 • 11. Návrh kolektoru pro vedení potrubí
 • 12. Energetický průkaz budovy – rozbor hodnot
 • 13. Kontrola úloh a zápočet
Základy tepelné techniky. Základy vytápění a zásobování budov vodou.
Literatura není u předmětu zadána