English

Katalog předmětů

Identifikace

KódXI051
NázevProjekt ME
Course nameMunicipal Engineering Project

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu65

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Aplikace teoretických znalostí, získaných studiem a studiem vybraných disciplin městského inženýrství. Tímto zaměřením je také profilováno zadání projektu.
Předmět má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Specializuje se na koordinaci technického vybavení v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.
Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru městské inženýrství.

Základní literatura předmětu

: Literatura podle zadání projektu, , 2016
: Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, , 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

M. N. Baker: Municipal Engineering and Sanitation, Forgotten Books, 2015
: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 2006