English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTY52
NázevInženýrská pedagogika
Course namePedagogy for Engineers

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky oreintované na oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. Znalost didaktických principů ve výuce odborných předmětů. Teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných technických předmětech na středních školách.
Inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová a předmětová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, interakce a komunikace v edukačním prostředí, vyučovací metody, aktivizační metody, cíle výuky, didaktické zásady, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza a tvorba učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení ve školství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
 • 2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové. Dějiny pedagogiky.
 • 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi.
 • 4. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady. Výběr učiva a jeho strukturace.
 • 5. Vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
 • 6. Vyučovací metody - přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky.
 • 7. Didaktické prostředky. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem a prostředků. Moderní didaktická technika.
 • 8. Příprava učitele na jeho působení. Řízení školství. Školský management.
 • 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Didaktické testy, tvorba a požadavky.
 • 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učební texty, jejich analýza a hodnocení, optimalizace.
 • 11. Osobnost edukátora. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
 • 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství.
 • 13. Specifika vyučovacího procesu v odborných předmětech.

Harmonogram cvičení

 • 1. Význam obecné i aplikované pedagogiky pro školství. Členění pedagogiky.
 • 2. Fáze výuky, teoretický přehled a náznak aplikace pro pedagogický výstup.
 • 3. Příprava na pedagogický výstup, struktura vyučovací hodiny, rozvoj klíčových kompetencí, časové plánování výuky.
 • 4. Aktivizační metody ve výuce, prokreativní a antikreativní faktory ve výuce.
 • 5. Organizační formy výuky, didaktické prostředky vhodné pro výuku.
 • 6. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
 • 7. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
 • 8. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
 • 9. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
 • 10. Pedagogika v odborných předmětech. Specifika a zvláštnosti výuky odborných technických předmětů.
 • 11. Učitel odborných předmětů. Odborné a metodické požadavky kladené na vyučujícího. Profesiogram.
 • 12. Praktická výuka, nácvik předvádění pokusů před studenty.
 • 13. Praktická výuka, nácvik předvádění pokusů před studenty.
Obecný přehled o inženýrské pedagogice a didaktice, dovednost komunikace v edukačním prostředí a na veřejnosti, zvládání trémy, odpozorování některých edukačních metod od učitelů, popis hlavních didaktických zásad, znalost organizačních forem výuky, schopnost zpracovat si přípravu k veřejnému vystoupení, schopnost provádět jednodušší průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu.

Základní literatura předmětu

DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R.: Didaktika odborných předmětů, Brno: CERM, 1997
SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika, Praha: ISV, 1999
MAŇÁK, J.: Nárys didaktiky, Brno: PdF (skripta), 1997
LINDR, Jaroslav: Inženýrská pedagogika. M01 Pedagogika, M02 Didaktika, M03 Moderní pedagogika, Brno: FAST, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CHRÁSKA, M.: Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství, Brno: Paido, 1999
CHRÁSKA, M.: Statistika pro pedagogy, Olomouc: UP (skriptum), 1990
PELIKÁN, J.: Výchova jako teoretický problém, Ostrava: Amosium, 1995
OURODA, S.: Oborová didaktika, Brno: MZLU, 2001
PRŮCHA, Jan: Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2009
GALTON, M. (ed.): Curriculum Change, Leicester University Press, 1980
 • společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků