English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTW02
NázevTechnologie staveb II
Course nameTechnology of constructions II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantRadka Kantová

Obsahové informace

Student po absolvování předmětu bude schopen aplikovat znalosti konstrukčních a technologických zásad pro procesy montážní a procesy prací vnitřních a dokončovacích na konkrétním objektu výstavby.
V průběhu studia předmětu získá teoretické poznatky z oblasti modelování výrobních procesů, využije podrobné návody pro aplikaci těchto poznatků v případové studii, uplatní pokyny k vypracování výstupů a vzorově vypracuje:
Technologický předpis pro montáž objektu, návrh jeřábu nebo autojeřábu, výpočet nejtěžšího břemene pro montáž, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata,
Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách,
Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily,
Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily,
Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky, výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, časový plán pro omítání,
Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, rizikové detaily a výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech.
Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Harmonogram přednášky

 • 1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování.
 • 2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku.
 • 3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů.
 • 4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných.
 • 5. Instalační procesy v pozemním stavitelství.
 • 6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům.
 • 7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku.
 • 8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán.
 • 9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika.
 • 10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy.
 • 11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové.
 • 12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy.
 • 13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Harmonogram cvičení

 • 1. Organizační pokyny, Individuální zadání řešených objektů pro montážní práce a pro dokončovací práce, vymezení návazností na předcházející předmět Technologie staveb I, úvod do procesů montážních prací
 • Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů, výpočet hmotnosti prvků montovaného objektu
 • 2. Procesy prací montážních, volba mechanizace
 • Výstup: Technologický předpis pro montáž, návrh jeřábu nebo autojeřábu, technické listy strojů, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata
 • 3. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt
 • Výstup: Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách
 • 4. Příčky
 • Výstup: Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily
 • 5. Izolace
 • Výstup: Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily, zejména napojení nebo kotvení izolantu
 • 6. Exkurze na vybranou stavbu pro možnost sledování montážních prací a činnosti zvedacích mechanismů
 • 7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady montáže otvorových výplní
 • 8. Omítky - 1.část
 • Výstup: Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky s důrazem na volbu zásobování pracoviště (ruční a strojní nanášení), výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, definování pracovních záběrů
 • 9. Omítky - 2.část
 • Výstup: časový plán pro omítání, členěno po místnostech, s rozdělením první a druhé výšky omítání, stropu a vyznačením technologických přestávek
 • 10. Podlahy- 1.část
 • Výstup: Výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech, vhodná volba materiálu
 • 11. Podlahy-2.část
 • Výstup: Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, řez skladbou podlahy, rizikové detaily
 • 12. Závěrečné konzultace, exkurze na vybranou stavbu za účelem shlédnutí technologií prací dokončovacích
 • 13. Zápočet
Znalosti konstrukčních zásad objektu. Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I.

Základní literatura předmětu

Ing. Vít Motyčka a kolektiv: Technologie staveb I, Technologie stavbních procesů, část2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno, 2005
Ing. Radka Kantová: Technologie staveb II – průvodce předmětem TW02, intranet FAST, studijní opora, 2011
Mgr. Petr Lízal, CSc. a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb Hrubá spodní stavba, CERM Brno, 2003
Ing. Radka Kantová a kolektiv autorů pracoviště TST: Průvodce předmětem TW02 a s ním související vybrané studijní opory předmětů AW51, BW02 a BW04, intranet FAST, zpřístupněné opory pro TW02, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství, CERM Brno, 2007
Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba, stavebně technologické projekty, CERM Brno, 1992
Prof. Zapletal a kol.: Technológia stavieb, dokončovací práce II .a III., , 0
Prof. Kočí, Ing. Kovářová: Technologie domovních instalací, , 0