English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTW01
NázevTechnologie staveb I
Course nameTechnology of Constructions I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantRadka Kantová

Obsahové informace

Student po absolvování předmětu bude schopen aplikovat znalosti konstrukčních a technologických zásad pro procesy hrubé vrchní a hrubé spodní stavby na konkrétním objektu výstavby.
V průběhu studia předmětu získá teoretické poznatky z oblasti modelování výrobních procesů, využije podrobné návody pro aplikaci těchto poznatků v případové studii, uplatní pokyny k vypracování výstupů a vzorově vypracuje:
Technologický předpis pro zemní práce, výpočet kubatur pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýhy, návrh stavebních strojů pro zemní práce, posouzení vhodnosti strojů, vykreslení schémat pojezdů strojů po staveništi pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýh, časový plán pro zemní práce.
Technologický předpis pro konstrukci plošného základu, řez zabedněným základem v tradičním bednění včetně popisu dílčích částí bednění.
Technologický předpis pro zdění a související výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu zdění, umístění lešení, skladování materiálu, časový plán pro zdění.
Technologický předpis pro realizaci železobetonové stropní desky v systémovém bednění, výkres bednění ( půdorys, řez zabedněnou konstrukcí ), vybrané konstrukční detaily.
Technologický předpis krovu včetně návrhu na ochranu dřeva před ohněm a škůdci a výkres – schematický návrh krovu a postup jeho montáže, detaily spojů.
Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány.
Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stvební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
 • 2. Příprava výstavby, staveniště, úvod do stavebně technologického projektování.
 • 3. Procesy zemních prací, způsoby a postupy jejich provádění, volba mechanizace, časový plán.
 • 4. Procesy zakládání staveb, technologické zásady a postupy provádění základů.
 • 5. Bednění betonových konstrukcí – zásady návrhu, statického posouzení a realizace.
 • 6. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí.
 • 7. Betonářské procesy, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
 • 8. Zdící procesy, zásady provádění zdiva, organizační a časová struktura procesu.
 • 9. Montáž dřevěných konstrukcí, provádění krovů, ochrana dřeva proti ohni a škůdcům.
 • 10. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
 • 11. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov.
 • 12. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti , provádění klempířských prací včetně plechových krytin.
 • 13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní a ochranná lešení, pracovní postupy a zásady montáže.

Harmonogram cvičení

 • 1. Podklady k semestrální práci
 • Cvičení: Organizační pokyny, Individuální zadání řešeného objektu, obsah pro Technologický předpis
 • Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů
 • 2. Zemní práce – 1.část
 • Cvičení: Procesy zemních prací, způsob výpočtu kubatur, volba mechanizace
 • Výstup: Technologický předpis, Výpočet kubatur pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýhy, návrh stavebních strojů pro zemní práce
 • 3. Zemní práce – 2.část
 • Cvičení: konzultace zpracování 1.části zadání, ověřování vhodnosti strojů, časová náročnost – normohodiny, výkony strojů, vazby činností, dílčích a pomocných procesů zemních prací
 • Výstup: Posouzení vhodnosti strojů, vykreslení schémat pojezdů strojů po staveništi pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýh, časový plán
 • 4. Základy
 • Cvičení:Proces realizace železobetonové základové konstrukce, zásady pro bednící práce
 • Výstup: Technologický předpis pro konstrukci plošného základu, řez zabedněným základem v tradičním bednění včetně popisu dílčích částí bednění
 • 5. Monolitický strop
 • Cvičení: Systémová bednění, zásady pro návrh a realizaci bednění stropní konstrukce
 • Výstup:Technologický předpis, výkres bednění ( půdorys, řez zabedněnou konstrukcí ), vybrané konstrukční detaily
 • 6. Exkurze – sledování realizace pro vybrané technologické procesy staveb
 • 7. Kontrola výstupů zadaných částí
 • 8. Zdění – 1 část
 • Cvičení: Zdící procesy, postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu
 • Výstup:Technologický předpis ( důraz na výpočet kubatur )
 • 9. Zdění – 2část
 • Cvičení:Zdící procesy, zdění první, druhé výšky, pomocné procesy – stavba lešení, pracovní, materiálové a dopravní pásmo pro zdění, BOZP pro zdění a práci na lešení
 • Výstup: výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu zdění, umístění lešení, skladování materiálu, časový plán
 • 10. Montáž krovu – 1.část
 • Cvičení: Postup montáže vaznicových krovů, krovů úsporných soustav a vazníkových typů zastřešení, bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Výstup: Technologický předpis včetně návrhu na ochranu dřeva před ohněm a škůdci
 • 11. Montáž krovu-2.část
 • Cvičení: Postup montáže, způsoby spojování prvků
 • Výstup: výkres – schematický návrh krovu a postup jeho montáže, detaily spojů
 • 12.Závěrečné konzultace
 • 13. Zápočet
Znalosti konstrukčních zásad objektu.

Základní literatura předmětu

Ing. Radka Kantová a kolektiv pracovníků TST: Technologie staveb I, průvodce předmětem TW01 a zpřístupněné opory předmětů AW51,BW01,BW51,BW04, intranet FAST, studijní opora, 2011
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. a kolektiv: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, část 2 Hrubá vrchní stavba, CERM, 2003
Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba – stavebně technologické projekty, CERM Brno, 1992
Prof.Jarský, Prof. Musil: Příprava a realizace staveb, CERM Brno, 2003
Mgr. Petr Lízal, CSc. a kolektiv: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie, hrubá spodní stavba, CERM Brno, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb, Návody do cvičení, CERM Brno, 1992
Prof. Zapletal, Prof. Musil a kol.: Technologie staveb – dokončovací práce, , 0
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství, CERM, 2007