English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTV09
NázevRegionální ekonomie a politika
Course nameRegional Economy and Policy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.
Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí. Absolvování předmětu vytváří dobrá východiska pro pochopení struktury a obsahu regionálních politik.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
 • 2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
 • 3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
 • 4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
 • 5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
 • 6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
 • 7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
 • 8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
 • 9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
 • 10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
 • 11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
 • 12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020.
 • 13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Harmonogram cvičení

 • 1.Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu.
 • SWOT analýza. Případová studie Swot analýzy – oblast Poloha regionu a geografické podmínky a zadání individuálního projektu k této oblasti.
 • 2.Případová studie Swot analýzy – oblast Sociálně-ekonomické podmínky a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace první části swot analýzy po jednotlivých skupinách.
 • 3.Případová studie Swot analýzy – oblast Doprava a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace druhé části swot analýzy po jednotlivých skupinách
 • 4.Případová studie Swot analýzy – oblast Infrastruktura a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace třetí části swot analýzy po jednotlivých skupinách
 • 5.Případová studie Swot analýzy – oblast Krajina a životní prostředí a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace čtvrté části swot analýzy po jednotlivých skupinách
 • 6.Případová studie Swot analýzy – dokončení, korekce. Veřejná prezentace páté části swot analýzy po jednotlivých skupinách
 • 7.Komplexní shrnutí případové studie. Odevzdání celkové swot analýzy v tištěné i elektronické verzi. Zápočet.
Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Základní literatura předmětu

ŽÍTEK, Vladimír: Regionální ekonomie a politika I., MU Brno, 2002
KREJČÍ, Tomáš a kolektiv: Regionální rozvoj: teorie, aplikace, regionalizace, Mendelova universita v Brně, 2010
Armstrong Harvey, Taylor Jim: Regional Economics and Policy, Wiley, 2000
Fujita Masahisa, Krugman Paul, Venables Anthony: The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, Massachusetts Institute of Technology, 2001