English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTV04
NázevVeřejné stavební investice
Course namePublic Structural Investments

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Samostatné zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků projektu financovaného z veřejných zdrojů. Schopnost základní orientace v problematice zadávání veřejných zakázek.
Těžištěm kursu je metodický návrh možností zpracování feasibility study (podnikatelského záměru) pro veřejné zakázky. Feasibility study je zasazena do širšího společenského rámce, opírá se jednak o strategii rozvoje měst a obcí, územní plány, trh práce atd., dále o možnosti získání investičních prostředků z domácích í zahraničních zdrojů (EU)- strukturální fondy a vyhodnocení efektivnosti veřejné investice, dosažení jejich technicko-ekonomických parametrů a splnění stanovených cílů, to vše s ohledem na specifika hospodaření obcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Veřejný a soukromý sektor (Paterovo optimum, pohled na efektivnost)
 • 2. Ekonomické pojmy používané ve veřejných projektech (užitek, příjmy, výnosy, náklady, výdaje, efektivnost …)
 • 3. Základní metody ekonomického hodnocení veřejných projektů
 • 4.–5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
 • 6. Časová hodnota peněz, ukazatele ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C …)
 • 7. Rizika a nejistoty (inflační očekávání, stavy světa)
 • 8. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti
 • 9. Finanční zdroje pro veřejné investování (domácí – veřejné rozpočty, cizí – dotační zahraniční zdroje, instituce)
 • 10. Zadávání veřejných zakázek – zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel
 • 11. Veřejná obchodní soutěž
 • 12. Veřejná obchodní soutěž
 • 13. Hodnocení veřejných zakázek. Výběr nejvýhodnější nabídky (nabídková cena, ekonomická vhodnost)

Harmonogram cvičení

 • 1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.
 • 2. SWOT analýza. Případová studie.
 • 3. Analýza problémů a řešení.
 • 4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.
 • 5. Individuální práce na projektu – Logický rámec.
 • 6. Prezentace výsledků.
 • 7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie.
 • 8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.
 • 9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.
 • 10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.
 • 12. Prezentace výsledků.
 • 13. Zápočet.
Znalosti při zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Základní literatura předmětu

OCHRANA, František; PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš a kolektiv: Veřejný sektor a veřejné finance - Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit, GRADA Publishing, a.s., 2010
KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,, 2002
JACSON, Peter McLeod a BROWN, Charles Victor: Public sector economics, Michigan univerzity: Blackwell, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JACSON, Peter McLeod a BROWN, Charles Victor: Ekonomie veřejného sektoru, Praha: EUROLEX BOHEMIA – edice ekonomie, 2008