English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTV02
NázevInvestování
Course nameInvestments

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.
Rozdělení jednotlivých druhů investic, možnosti investování, formy a druhy investičních činností. Měření efektivnosti investic, specifika investování ve stavebnictví a při stavební činnosti. Vliv objemu investic na hospodářské výsledky, spolupráce se zahraničními investory. Studenti jsou seznámení s úlohou investic v národním hospodářství, charakterem investic formou stavební činnosti a měřením efektivnosti investování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Teoretické aspekty investování, hospodářská politika státu.
 • 2. Podstata, cyklus a fáze investičního záměru.
 • 3. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – význam, hlavní kapitoly.
 • 4. Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál).
 • 5. Financování investičních projektů (vnitřní a vnější zdroje, interní a externí zdroje).
 • 6. Kapacita závodu, vstupy do výroby. Výnosy a výrobní náklady.
 • 7. Výkazy pro zpracování ekonomické analýzy projektu (výsledovka, rozvaha, výkaz CF pro finanční plánování).
 • 8. Kritéria pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů.
 • 9. Analýza rizik a nejistot (analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti).
 • 10. Hodnocení projektů za rizika a nejistoty – pravděpodobnostní a rozhodovací stromy.
 • 11. Hodnocení projektů za rizika a nejistoty – rozhodovací matice, rozhodovací pravidla.
 • 12. Problematika inflace, nominální a reálné hodnoty.
 • 13. Teorie portfolia.

Harmonogram cvičení

 • 1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.
 • 2. SWOT analýza. Případová studie.
 • 3. Analýza problémů a řešení.
 • 4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.
 • 5. Individuální práce na projektu – Logický rámec.
 • 6. Prezentace výsledků.
 • 7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie.
 • 8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.
 • 9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.
 • 10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.
 • 12. Prezentace výsledků.
 • 13. Zápočet.
Znalosti finanční a daňové problematiky.

Základní literatura předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004
FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011
LUMBY, Steve: Investment Appraisal and Financial Decisions, London: Chapman &Hall, 1999