English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTV01
NázevCeny ve stavebnictví
Course namePrices in the Civil Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti získají schopnost:
- orientace v cenové tvorbě a typech cen v České republice,
- orientace v třídění cenových informací ve stavebnictví,
- sestavit cenu stavebního díla ve výstavbě,
- kalkulovat cenu stavební práce,
- zjistit cenu stavby jako nemovitosti.
Postupně jsou probírána následující témata. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Oceňování nemovitostí.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava.
 • 2.Cenová politika státu. Cenové informace.
 • 3.Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.
 • 4.Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.
 • 5.Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.
 • 6.Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.
 • 7.Náklady. Druhy a členění nákladů.
 • 8.Nákladově orientovaná tvorba cen.
 • 9.Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.
 • 10.Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny..
 • 11.Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.
 • 12.Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.
 • 13.Cenové pomůcky a produkty.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod. Literatura. Požadavky k zápočtu.
 • 2. Náklady a ceny ve stavebnictví.
 • 3. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec.
 • 4. Cena stavební práce. Kalkulace nákladů.
 • 5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.
 • 6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.
 • 7. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.
 • 8. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.
 • 9. Cena stavebního objektu. Kompletace rozpočtu.
 • 10. Cena stavebního objektu. Propočet. Rozpočtové ukazatele.
 • 11. Honoráře projektantů a architektů.
 • 12. Souhrnný rozpočet stavby.
 • 13. Zápočtový test.
Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví v rozsahu předmětu Ekonomika výstavby. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil: Ceny ve stavebnictví I, URS s.r.o, Brno, 1999
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ Leonora. a kolektiv: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I aII, VUT FAST , Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Aktuální předpisy pro oceňování nemovitostí v ČR, , 0