English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTS51
NázevRevitalizace a stabilita krajiny
Course nameLandscape Restoration and Stability

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Základní znalosti z oblasti krajinné ekologie, mapování a hodnocení krajiny, ekologická stabilita, vliv těžby na krajinu a způsoby její rekultivace, urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí, ochrana krajiny.
Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, ekologická stabilita.
Vývoj české krajiny. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu.
Česká krajina. Ochrana přírody a krajiny.
Harmonická kulturní krajina. Komponovaná krajina.
Ekologická stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin.
Klasifikace a druhy rekultivace krajiny. Nové trendy v rekultivacích.
Krajinný ráz.
Low impact development. Urban sprawl.
Architektura a krajina.
Voda v krajině. Revitalizace řek, dotační programy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní a kulturní. Literatura.
 • 2. Historický rámec vývoje české krajiny.
 • 3. Charakteristika české krajiny a její hodnoty. Ochrana kulturní krajiny.
 • 4. Harmonická kulturní krajina. Komponovaná krajina.
 • 5. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny. Územní systémy ekologické stability.
 • 6. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, lesnická, hydrická. Financování rekultivací. Nové trendy v rekultivacích, příklady úspěšných rekultivací.
 • 7. Ochrana krajiny a krajinného rázu. Rozšiřování zástavby do krajiny, urban sprawl a jeho dopad na krajinu a ŽP.
 • 8. Architektura v souladu s krajinou. Zásady dobré praxe výstavby v krajině.
 • 9. Aktuální problémy dnešní krajiny a jejich řešení. Krajinotvorné programy. Evropská úmluva o krajině.
 • 10. Význam vodních prvků v krajině. Revitalizace říčních systémů. Příklady úspěšných revitalizací z ČR i ze zahraničí. Dotační programy pro revitalizace.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line.
 • 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování.
 • 3. - 8. Projekt mapování a vyhodnocení krajiny.
 • 9. - 10. Prezentace jednotlivých projektů.
Základní znalosti geografie, biologie.

Základní literatura předmětu

H. Králová: Revitalizace a stabilita krajiny, VUT FAST (studijní opora), 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

J. Löw, I. Míchal: Krajinný ráz, Lesnická práce, Kostelec n. Černými lesy, 2003
I. Míchal: Ekologická stabilita, Veronica Brno, 1994
Forman, T.T., Gordon, M.: Krajinná ekologie, Academia Praha, 1993
Forman, R.T.T., Gordon, M.: Landscape Ecology, John Wiley & Sons, Inc., 1986