English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTP01
NázevMěstské inženýrství II
Course nameUrban engineering II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, hlubší informace o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Student zvládne základy navrhování a projektování sítí technického vybavení.
Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi a odpadovým hospodářstvím. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. V rámci odpadového hospodářství bude řešena koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu, skládky, spalovny a recyklace odpadů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod (úloha sítí technického vybavení ve společnosti).
 • 2. Vývoj sítí technického vybavení (historický vývoj, třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady).
 • 3. Prostorová koordinace (prostorové uspořádání) sítí technického vybavení.
 • 4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
 • 5. Vodovody (vodárenské systémy, zdroje, akumulace a rozvod vody, materiály a armatury vodovodů).
 • 6. Stokové sítě (navrhování stok, stokové soustavy, odtok dešťových vod a splaškových vod, materiály stok a objekty na stokové síti, přípojky, nakládání s dešťovými vodami).
 • 7. Tepelné sítě (systémy centrálního zásobení teplem, horkovody a parovody, materiály tepelných sítí, trubní a stavební části).
 • 8. Zásobení plynem (vlastnosti topných plynů a potřeba plynu, tlakové úrovně plynovodů, zákonitosti proudění plynu).
 • 9. Trubní materiály, vystrojení a stavba plynovodů.
 • 10. Energetické a sdělovací sítě.
 • 11. Výstavba a sanace trubních sítí – výkopové a bezvýkopové technologie.
 • 12. Odpadové hospodářství - koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu.
 • 13. Odpadové hospodářství - skládky, spalovny, recyklace odpadů.

Harmonogram cvičení

 • Cvičení probíhá jednou za dva týdny.
 • 1. Koordinace sítí technického vybavení.
 • 2. Optimalizace délky přípojek.
 • 3. Návrh kanalizační přípojky.
 • 4. Návrh plynovodu/horkovodu.
 • 5. Seminární práce - prezentace.
 • 6. Seminární práce - prezentace.
 • 7. Zápočet.
fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Základní literatura předmětu

BERÁNEK, Josef a kol.: Inženýrské sítě (stud. opora), Brno: VUT v Brně, FAST, 2005
ŠRYTR, Petr a kol.: Městské inženýrství 1., Praha: Academia, 1998
ŠRYTR, Petr a kol.: Městské inženýrství 2., Praha: Academia, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition, London: Routledge, 2001
RACLAVSKÝ, Jaroslav a kol.: Rekonstrukce vodohospodářských sítí (stud. opora), Brno: VUT v Brně, FAST, 2006
KLEPSATEL, F., RACLAVSKÝ, J.: Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení, Bratislava: JAGA GROUP, 2007

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz/