English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTM01
NázevMěstské inženýrství I.
Course nameUrban Engineering I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMartin Smělý

Obsahové informace

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami silničního a městského dopravního inženýrství a městskou dopravou, s projekčními zásadami návrhů a úprav místních komunikací a s možnými dopady městské dopravy na životní prostředí urbanizovaných celků.
Dopravní prostředky, geometrie pohybu vozidel, teorie dopravního proudu.
V encyklopedické podobě shrnutí hlavních zásad návrhů městských (místních) komunikací na základě dopravně inženýrských podkladů.
Zásady organizace a řízení městské dopravy (silniční motorové, městské hromadné, pěší, cyklistické a dopravy statické).
Vliv městské dopravy na životní prostředí.

Harmonogram přednášky

 • 1.Historický vývoj městské dopravy a městských komunikací
 • 2.Dopravní prostředky
 • 3.Geometrie pohybu kolových silničních a kolejových vozidel, jízdní odpory
 • 4.Teorie dopravního proudu, rychlost, intenzita, hustota, odstupy vozidel
 • 5.Kapacita mezikřižovatkového úseku
 • 6.Kapacita řízených křižovatek
 • 7. Kapacita neřízených křižovatek
 • 8.Městské komunikace, rozdělení a návrhové prvky těchto komunikací
 • 9.Městské křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, křižovatky prosté, usměrněné a řízené
 • 10.Silniční objekty, tunely, mosty, zdi
 • 11.Individuální motorová doprava
 • 12.Statická doprava - parkování a odstavování vozidel, garáže
 • 13. Aktuální téma

Harmonogram cvičení

 • Výstupem předmětu ve cvičeních bude:
 • - Výpočet směrového oblouku osy.
 • - Výpočet výškového oblouku nivelety.
 • - Vzorový příčný řez místní komunikace.
 • - Zpracování situačního řešení úrovňové městské křižovatky.
práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Krajčovič a kol.: Silnice a dálnice I - Návody na vypracování cvičení,, VUT v Brně, 2000
Krajčovič a kol.: Dopravní stavby I., VUT Brno, FAST, 1998, VUT Brno, 1998
Pavlíček Jan: Městské komunikace, VUT v Brně, 1998, VUT v Brně, 1998
Surovec Pavel: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy,, Žilinská univerzita, 1999