English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTH52
NázevVybrané stati z požární bezpečnosti
Course nameSelected Chapters from Fire Protection of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantPetr Beneš

Obsahové informace

Stanovení požárního a ekonomického rizika.
Požadavky na stavební konstrukce.
Určení požárně nebezpečného prostoru.
Funkce požárně bezpečnostních zařízení.
Komplexní řešení staveb hromadných garáží.
Prohloubení a rozvinutí znalostí požární bezpečnosti staveb, zejména problematiky zastřešených atrií u nevýrobních objektů a komplexní řešení staveb výrobních, hromadných garáží, ale i řešení specifických požadavků kladených na objekty zemědělské, objekty skladů a spojů. Prohloubení základních znalostí o funkci požárně bezpečnostních zařízení, jako odvod tepla a kouře apod.

Harmonogram přednášky

 • 1. Opakování: právní předpisy v oblasti požární ochrany a stavitelství, technická normalizace a kodex norem PBS, základní pojmy a názvosloví.
 • 2. Řešení únikových cest u pavlačových domů, požárně bezpečnostní řešení zastřešených atrií.
 • 3. Zdravotnická zařízení a budovy sociální péče, shromažďovací prostory, změny staveb.
 • 4.-5. Postup návrhu a posouzení PBS – výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů. Třídění konstrukčních systémů a konstrukčních částí. Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.
 • 6. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
 • 7. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení.
 • 8. Odstupové vzdálenosti.. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou.
 • 9. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže. Objekty pro zemědělskou výrobu, objekty spojů. Skladovací objekty.
 • 10. Prohloubení znalostí návrhu a funkce požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).

Harmonogram cvičení

 • 1.Řešení únikových cest u pavlačových domů, požárně bezpečnostní řešení zastřešených atrií.
 • 2.Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.
 • 3.Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
 • 4.Objekty pro zemědělskou výrobu, objekty spojů. Skladovací objekty.
 • 5.Návrh požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).
Požární ochrana staveb – základní znalosti požární bezpečnosti staveb. Teorie pozemních staveb, nosné konstrukční systémy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové pláště, schodiště, zastřešení, nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy a úpravy povrchů. Stavební materiály, druhy, použití ve stavebních konstrukcích, specifické vlastnosti. Znalost urbanistického, architektonicko-dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení staveb, zejména staveb občanských a bytových.

Základní literatura předmětu

BENEŠ, Petr, BENEŠOVÁ, Romana, RUSINOVÁ, Marie, SEDLÁKOVÁ, Markéta, ŠVECOVÁ, Táňa: Požární bezpečnost staveb, VUT Brno, 2015

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KUPILÍK, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada Publishing, 2006
: Požární kodex norem ČSN 73 08xx, , 0