English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG52
NázevKulturní hodnoty v historii a současnosti města
Course nameCultural Values in Towns in History and the Present

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLea Vojtová

Obsahové informace

Student získá poznatky o vzniku a vývoji sídel na území ČR a v Evropě, kulturních hodnotách v městském prostředí. Student se seznámí se změnami městských struktur v jednotlivých slohových obdobích až do současnosti. Student se naučí analyzovat kulturní hodnoty v zástavbě, architektonické hodnoty, hodnoty veřejného prostranství, závady a střety v území. Student pochopí význam industriálního dědictví pro město. Student bude seznámen s ochranou historických měst v ČR, mezinárodními dokumenty ICOMOS, organizací a spoluprací v evropském prostoru. Studentovi bude vysvětlena vazba územního plánování na specifika památkové ochrany území, zásady plošné památkové ochrany. Student pochopí současné problémy udržitelného rozvoje měst z hlediska ochrany kulturních hodnot a památkové péče.
V průběhu výuky se studenti seznámí s procesem poznání vzniku a historie města, přetvářením jeho struktur v jednotlivých etapách vývoje a analýzou, kterou je třeba pro vnímání a hodnocení kulturních hodnot provést. Rovněž je třeba analyzovat kulturní hodnoty současné a eliminovat nevhodné vstupy do hodnotných historických i současných struktur. Nástroje pro ochranu historického kulturního dědictví a historických struktur je třeba vhodně používat a nastavit tak, aby se nestaly bariérami v území. Poznatky z aplikace plošné památkové ochrany, současná problematika přestavby stávajících struktur a zásady pro tvorbu architekta v historicky cenném prostředí budou součástí náplně výuky předmětu v závěru semestru.
V průběhu výukového cyklu budou studenti seznámeni se vznikem a vývojem měst na našem území, rozvojem a proměnami městských struktur v jednotlivých slohových obdobích až po současnost. Předmětem výuky bude i plošná ochrana centrálních částí a historicky hodnotných struktur, tak jak je v současnosti v ČR a ve vazbě na mezinárodní dokumenty a úmluvy aplikována. Seminární výuka bude aplikací teoretické části výuky. Bude zaměřena na funkční a prostorovou analýzu městských struktur a stanovení hodnot, významných pro koncepci obnovy a rozvoje území.

Harmonogram přednášky

 • 1. Počáteční stadia urbanizace Evropy a základy městského osídlení na našem území.
 • 2. Zakládání a utváření městských struktur, středověký urbanismus, měšťanský dům a jeho vývoj.
 • 3. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města, prostorová struktura, druhová skladba objektů, sakrální stavby, hradby a opevnění, silueta a obraz města.
 • 4. Renesanční podoba města v evropských podmínkách a na našem území
 • 5. Barokní proměna města, změny městské struktury a urbanistického pojetí, kompozice a přetváření architektonického výrazu.
 • 6. Zásadní změny a rozvoj měst v 19. století.
 • 7. Město a jeho image ve 20. století a v současnosti.
 • 8. Exkurze s presentací etap vývoje města Brna a současného výrazu centrální zóny, městských prostor a kvality městského prostředí.
 • 9. Význam industriálního dědictví pro město, plochy městských brownfields a další problémová území města.
 • 10. Analýza kulturních hodnot v území města, MPR, MPZ, kompoziční a prostorové vazby determinující zásahy do stávajících městských struktur.
 • 11. Ochrana historických měst v ČR, mezinárodní dokumenty ICOMOS, organizace a spolupráce v evropském prostoru.
 • 12. Územní plánování ve vazbě na specifika památkové ochrany území, zásady plošné památkové ochrany.
 • 13. Současné problémy udržitelného rozvoje měst z hlediska ochrany a péče o kulturní hodnoty, budoucnost historického kulturního dědictví českých měst.

Harmonogram cvičení

 • Hlavním úkolem cvičení je zpracování, presentace a odevzdání seminární práce na téma "Kulturní hodnoty města". Studenti si volí téma práce z vypsaných témat.
 • 1. týden - Proseminární lekce, seznámení se zadáním, volba tématu pro seminární práci.
 • 2.týden - Konkretizace zadání a postupu zpracování práce, ukázky zpracovaných seminárních prací, zajištění podkladů, struktura práce.
 • 3-4. týden - Práce v terénu,rozpracování a konzultace části práce, fotodokumentace.
 • 5 -7.týden - Zpracování práce a podkladů pro presentaci, konzultace úkolu.
 • 8- 12.týden - Presentace prací, diskuse, závěry.
 • 13. týden - Odevzdání a hodnocení práce.
Základní teoretické i praktické poznatky z urbanismu, územního plánování a památkové péče.
Znalost platné legislativy územního plánování a památkové péče v ČR.

Základní literatura předmětu

LYNCH, K.,: Obraz města, The Image of the City, Praha, BOVA POLYGON, 2004
HALÍK, P., KRATOCHVÍL, P., NOVÝ, O.: Architektura a město, Praha, AV ČR, 1996
HORSKÁ, P, MAUR, E., MUSIL, J.: Zrod velkoměsta, PASEKA, 2002
KUČA. K,, KUČOVÁ. V,: Principy památkového urbanismu, Praha, SÚPP, 2002
KUČA, K., KUČOVÁ, V., KIBIC, K.: Novostavby v památkově chráněných sídlech, Praha, NPÚ, 2004
Hoffmann F.: České město ve středověku, Panorama Praha, 1992
Sitte C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, ABF+ ART Praha, 1995

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Maier K., Čtyřoký J., Vorel J.: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF Praha, 2008
Gehl J.: Život mezi budovami(Užívání veřejných prostranství), Nadace Partnerství, 2000
Hodrová D.: Citlivé město (eseje z myopoetiky), Akropolis Praha, 2006