English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG11
NázevZáklady ekonomie
Course nameBasics of Economy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.
Předmět základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak mikroekonomickými, tak makroekonomickými. Studenti se seznámí se nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie, ale na základních pojmech demonstrovat ekonomický způsob myšlení. Kurz vychází z obecné ekonomické teorie, která je aplikována na praktických příkladech z české i světové ekonomiky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní principy ekonomie – rozhodování subjektů, organizace ekonomické aktivity, ekonomie jako věda, ekonomický koloběh, hranice výrobních možností, příklady neshodných názorů ekonomů a jejich příčiny.
 • 2. Poptávka – zákon poptávky a chování spotřebitele, faktory ovlivňující rozhodování kupujícího, poptávková křivka.
 • 3. Nabídka – zákon nabídky a chování firem, zákon klesajícího mezního produktu, náklady a příjmy firmy, ekonomický a účetní zisk, příklad z kulturní oblasti – hospodaření divadla.
 • 4. Tržní rovnováha – efektivnost trhu, tržní rovnováha, přebytek spotřebitele a výrobce, příklad náklady zdanění.
 • 5. Monopol – příčiny nedokonalosti trhů, vznik monopolu, důsledky monopolu, způsoby řešení, cenová diskriminace
 • 6. Externality, vlastnická práva, asymetrické informace – tržní selhání, příčiny a důsledky existence externalit pro efektivnost fungování trhu, způsoby řešení externalit, veřejné statky a černý pasažér, důsledky asymetrie informací.
 • 7. Nezaměstnanost – příčiny existence nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti, formy, způsoby měření nezaměstnanosti a jejich problémy, mezinárodní srovnání.
 • 8. Hrubý domácí produkt – způsoby měření výkonu ekonomiky, problémy agregátu HDP, nominální a reálný produkt, domácí a národní produkt, human development index, mezinárodní srovnání.
 • 9. Inflace – měření ţivotních nákladů, příčiny inflace, typy, způsoby měření inflace, důsledky inflace, mezinárodní srovnání, vztah inflace a nezaměstnanosti.
 • 10. Hospodářský růst – ekonomický růst a ţivotní úroveň, determinanty produktivity, role státu, trend a cyklus, fáze hospodářského cyklu, příčiny kolísání HDP, vývoj vybraných ekonomik ve 20. století.
 • 11. Export a import – otevřená a uzavřená ekonomika, důvody existence mezinárodního obchodu, obchodní bilance, absolutní a komparativní výhoda, argumenty pro omezení mezinárodního obchodu, obchodní politika, kurzová politika, integrace.
 • 12. Hospodářská politika – podstata a cíle hospodářské politiky, oblasti hospodářské politiky, nositelé hospodářské politiky, veřejný a soukromý sektor, limity hospodářské politiky, vliv médií, model zastupování v hospodářské politice.
 • 13. Aktuální téma.
Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Základní literatura předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William: Ekonomie, Praha: NS Svoboda, 2008
 • Zmena kodu z TG11 a ustavu ARC - 11.12.2011