English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG08
NázevEnvironmentální ekonomie
Course nameEnvironmental Economy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVít Hromádka

Obsahové informace

Studenti se seznámí s ekonomickou evaluací environmentálních dopadů na ekonomiku.
Studenti se zorientují v legislativě související s ochranou životního prostředí.
Studenti se seznámí se základními principy environmentálního managementu.
Studenti získají přehled v ekologickém značení.
Studenti se seznámí s největšími současnými environmentálními problémy.
Environmentální ekonomie se zabývá ekonomickými aspekty tvorby a ochrany životního prostředí. Posluchači jsou seznámeni se základními příčinami selhávání trhu v oblasti environmentálních statků a odpovídajícími metodami řešení. Důraz je položen na právní normy, institucionální zabezpečení a nástroje pozitivní a negativní stimulace (zejména v kontextu ČR). Pozornost je rovněž věnována odpovídajícím strategiím a konceptu trvale udržitelného rozvoje a rozhodujícím nástrojům a opatřením stimulujícím jeho prosazování (metoda EIA, EMS, environmentální audit, ecolabelling atd.).

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy, globální problémy životního prostředí – atmosféra a klima, vodní zdroje, odlesňování, vymírání druhů a další vybrané problémy.
 • 2. Stav životního prostředí ČR a jeho vývojové trendy – ovzduší, voda, půda, biota.
 • 3. Obecný vztah tržní ekonomiky a životního prostředí – pojem externalit, přírodní zdroje a jejich oceňování, makroekonomické a mikroekonomické optimum kvality životního prostředí.
 • 4. Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR – základní a všeobecné právní normy, dílčí právní normy (ochrana přírody, ovzduší a vod).
 • 5. Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR – dílčí právní normy (ochrana půdy, nakládání s odpady, ostatní složky životního prostředí), související právní normy, harmonizace právních předpisů ČR a EU.
 • 6. Administrativní a ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí – nástroje negativní a pozitivní stimulace.
 • 7. Ekologické řízení firem – systémy ekologického managementu, environmentální normy, environmentální účetnictví.
 • 8. Strategické přístupy k řešení environmentálních problémů – reaktivní a proaktivní přístupy, technologie čištění odpadních plynů a vod, nakládání s odpady, recyklace.
 • 9. Koncept trvale udržitelného rozvoje a vybrané nástroje a opatření podporující jeho prosazování – environmentální audit a metoda EIA, SEA, ecolabelling, ekologická daňová reforma.
 • 10. Přírodovědné a územní aspekty ochrany životního prostředí – územní systémy ekologické stability krajiny, vazby na územní plánování.
 • 11. Ekologická politika – mezinárodní akce a iniciativy, ekologická politika ČR.
 • 12. Institucionální zabezpečení péče o životní prostředí v ČR – veřejná správa, nevládní organizace.
 • 13. Ekologická politika EU – environmentální akční plány, interakce ekonomické a ekologické politiky.
Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Základní literatura předmětu

VITURKA, Milan: Základy environmentální ekonomie, Brno: ESF MU, 1997
ENDRES, Alfred: Environmental Economics, Theory and Policy, University of Hagen, Germany, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MOLDÁN, Bedřich a BRANIŠ, Martin: Globální problémy životního prostředí, Portál, Praha, 2003
 • Zmena kodu z TG08 a ustavu ARC - 11.12.2011