English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG07
NázevStrukturální politika EU (PRSPEU)
Course nameStructural Policy of the EU

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDagmar Hrabincová

Obsahové informace

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
• porozumět fungování Evropské unie
• chápat souvislosti a vztahy mezi členskými státy a Evropskou unií
• orientovat se v právním řádu komunitárního práva
• aplikovat teoretické poznatky politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti na konkrétní případy či příklady praxe
• získávat a využívat potřebné informace a poznatky z oficiálních informačních zdroj
Předmět rozvíjí znalosti studentů o Evropská unii. Je zaměřen na prohloubení poznatků o regionální a strukturální politice EU, strukturálních fondech EU, regionálním členění EU a jeho hierarchii (regiony NUTS). Pozornost je věnována rovněž prioritním cílům strukturální politiky a tzv. iniciativám společenství. Dalším předmětem zájmu je problematika euroregionů (program INTERREG).

Harmonogram přednášky

 • 1. Zásady strukturální a regionální politiky EU – vývoj.
 • 2. Strukturální fondy a další fondy a instituce financující strukturální a regionální politiku – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský záruční fond (EAGF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský rybářský fond (FIFG); Kohezní fond, Evropská investiční banka.
 • 3. Legislativní zabezpečení strukturální a regionální politiky – základní dokumenty v oblasti primární a sekundární legislativy; Výbor regionů.
 • 4. a 5. Priority strukturální a regionální politiky EU – cíle strukturální politiky v letech 1989-1999 (Cíle 1 - 6), v období 2000-2006 (Cíle 1 - 3) a období 2007-2013, regiony získávající pomoc ze strukturálních fondů, popis vybraných projektů.
 • 6. Iniciativy Evropského společenství – iniciativy Evropského společenství v období 1989–1999, 2000–2006 a 2007–2013 se zaměřením na iniciativy s regionální dimenzí.
 • 7. Přeshraniční spolupráce v EU – euroregiony, programy podpory rozvoje euroregionů (INTERREG I - III), popis vybraných projektů.
 • 8. a 9. Česká republika a přeshraniční spolupráce – euroregiony v ČR, vývoj (programy PHARE-CBC) a současný stav, problémy spolupráce a výhled do budoucnosti, popis vybraných projektů se zaměřením na úspěšné projekty.
 • 10. až 13. Regionální členění EU – jednotky NUTS hierarchické úrovně 1 a 2 podle jednotlivých států EU, jejich základní demografické a ekonomické charakteristiky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní informace o Evropské unii
 • 2. Publikace a vnější vztahy Evropské unie
 • 3. Dokumenty Evropské unie
 • 4. Orgány Evropské unie
 • 5. Instituce Evropské unie
 • 6. Rozpočet Evropské unie a České republiky
 • 7. Politiky Evropské unie
 • 8. Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti
 • 9. Programy financované z Evropské unie
 • 10.Jednotlivé druhy financovaných programů
 • 11.Úspěšné, realizované projekty
 • 12.Příklady úspěšně realizovaných projektů
Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Základní literatura předmětu

KUČEROVÁ, Irah: Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie, Praha: Karolinum, 2010
LACINA, Luboš: Učebnice Evropské integrace, Praha: Barrister a Principal, 2011
WOODS, Lorna: EU law, New York: Oxford University Press, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

WOKOUN, René a kol.: Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie, Praha: IFEC, 2002
FIALA, Petr a kol.: Evropská unie, Praha: Karolinum, 2009
 • Zmena kodu x TG07 a ustavu ARC - 11.12.2011