English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG06
NázevProstorové plánování v ČR a EU
Course nameUrban Planning in the Czech Rep. and EU

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantPetr Tonev

Obsahové informace

Student získá základní orientaci v historii, současném stavu, orgánech, nástrojích, legislativním ukotvení a aktuálních problémech hlavních činností a oborů prostorového plánování, a to jak na území ČR, tak analogicky ve stručnější podobě ve vztahu k EU.
Prostorové plánování se zabývá organizací obývaného prostoru, uspořádáním lidských aktivit a jejich vlivem na životní prostředí v nejširším smyslu (tedy včetně prostředí společenského).
Předmět se zabývá tvorbou racionální územní organizace využití území a propojení mezi jednotlivými typy využití tak, aby byly vyváženy požadavky na rozvoj s potřebami ochrany životního prostředí, a aby bylo dosaženo sociálních a ekonomických cílů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do kurzu, základní pojmy, role prostorového plánování, vztah a postavení oborů a činností zabývající se plánováním využití území a ovlivňováním prostředí – územní a strategické plánovaní, urbanismus, krajinné plánování, regionální politika atd.
 • 2. Strategické plánování, historie, cíle a nástroje – armáda a privátní sektor v USA, aplikace v municipální sféře a přenos do Evropy, základní metody (expertní a komunitní).
 • 3. Strategické plánovaní v ČR po roce 1989 (využívání strategických nástrojů na místní, regionální a celostátní úrovni, přehled strategických a programových dokumentů ČR a jejich vazba na dokumenty EU).
 • 4. Prostorové plánování v EU – historie a současná podoba – vývoj prostorového plánování, možnosti EU ovlivňovat prostorový rozvoj.
 • 5. Významné dokumenty EU (Evropa 2000, Evropa 2000+, Evropské perspektivy územního rozvoje, dokumenty Rady Evropy).
 • 6. Hierarchická struktura prostorového plánování v zemích EU – základní faktory ovlivňující podobu plánovacího systému, typologie plánovacích systémů, role a odpovědnost jednotlivých hierarchických stupňů – místní, regionální, národní, nadnárodní.
 • 7. Obecná charakteristika nástrojů prostorového plánování používaných v zemích EU – členění dle formy a hlavního cíle nástroje, členění dle hierarchické úrovně, na níž je nástroj užíván, specifika některých zemí.
 • 8. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Dánsko, Nizozemí.
 • 9. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Francie, Británie, Irsko.
 • 10. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Belgie, Lucembursko.
 • 11. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Německo, Rakousko, Slovensko.
 • 12. Aktuální téma.
 • 13. Exkurze.

Harmonogram cvičení

 • Analýza existujícího strategického plánu vybrané obce, presentace práce před seminární skupinou, diskuse, náměty a doporučení pro tvorbu a realizaci cílů strategického plánu.
 • 1. Úvod, vymezení zadání, výběr obce.
 • 2.-3. Vymezení zadání a postupu práce, metodika a příklady zpracování strategického plánu obce.
 • 4. Práce v terénu, návštěva místních úřadů vybrané obce, diskuse se zástupci vedení města nebo obce, analýza
 • potřebnosti a realizace cílů strategického plánu, vazba na dokumenty územního plánování.
 • 5.-7. Zpracování úkolu, konzultace rozpracovaných částí práce.
 • 8.-12.Presentace seminárních prací v rámci seminární skupiny, diskuze, závěry.
 • 13. Odevzdání a hodnocení výsledků.
Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Základní literatura předmětu

Evropská komise: ESDP - Evropské perspektivy územního rozvoje., Překlad Ministerstvo práce, 0
: Evropská charta regionálního prostorového plánování, , 0
Evropská komise: Kompendium Evropské unie o systémech politikách a zásadách územního plánování, Překlad Jan Bína. Brno : Ústav územního rozvoje, 2002
DÜHR, Stefanie, COLOMB, Claire, NADIN Vincent: European spatial planning and territorial cooperation., London: Routledge, 2010
MAIER, Karel: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF Praha, 2008
EU: Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie, MU v Brně, 1998