English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTE01
NázevGeografické informační systémy
Course nameGeographical Information Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti geoinformatiky/geomatiky a digitální kartografie. Seznámí se s polohovými a výškovými základy geografických informačních systémů. Získá podrobné znalosti o národních digitálních mapových dílech, geoinformačních systémech a prostorových databázích a o metodách sběru dat pro tyto produkty. Schopnost vyřešit jednoduchý projekt GIS v prostředí Geomedia Intergraph nebo ArcGIS
Geografický informační systém (GIS), jeho účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD; geografický (topografický) objekt; informační a databázové systémy, moderní metody práce s údaji (genetické algoritmy, neuronové sítě), různé formy existence geografických dat, jejich vzájemná vazba (homeomorfismus); základní charakteristiky geografických dat; typy dat a modely jejich uložení; topologie v GIS, SDI, INSPIRE, digitální modely reliéfu, organizace DMT dat v GIS; problematika standardizace v oblasti GIS, “Open GIS”, prostorové anylýzy, vývojové trendy v GIS

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, definice, interdisciplinární vztahy, geografický objekt, homeomorfismus
 • 2. Informační systémy: typy, metody návrhu, informační systémy ve státní správě
 • 3. Databázové systémy: relační algebra, jazyk SQL, prostorové indexy, prostorové dotazy, dolování dat (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy)
 • 4. Topologie (matematická, pragmatická – norma DIGEST)
 • 5. Datové modely v GIS (vektorový, rastrový, maticový)
 • 6. Zdroje dat v GIS, webové mapové služby
 • 7. SDI (Spatial Data for Infrastructure), směrnice INSPIRE
 • 8. Digitální model terénu (rastrový, vektorový, TIN)
 • 9. Vstup dat, metadata, přesnost a kvalita dat - normy
 • 10. Mapová algebra: model, operátory, funkce, typické úlohy
 • 11. Prostorové analýzy: historie, účel, typy (měřicí a klasifikační funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce)
 • 12. Současné trendy a vývojové tendence GIS

Harmonogram cvičení

 • I. Práce v prostředí Geomedia Intergraph, řešení základních úloh.
 • 1. založení projektu
 • 2. import rastrových dat
 • 3. import vektorových dat
 • 4. import seznamu souřadnic
 • II. Práce v prostředí ArcGIS, řešení základních úloh.
 • 5. řešení projektu
 • 6. řešení projektu
 • 7. řešení projektu
 • 8. analýza povodí
 • 9. klasifikace obrazu DPZ
 • 10. vzdálenostní analýzy
 • 11. vzdálenostní analýzy - dokončení
 • 12. práce s databázovými tabulkami
 • 13. zápočtový projekt
Základní znalosti z informační technologie

Základní literatura předmětu

Bartoněk, D.: Územní informační systémy. M1, M2. Elektronické studijní opory,, VUT, FAST, Brno, 2010
Smutný, J.: Geografické informační systémy, VUT, FAST, Brno, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bill, R.- Fritsch, D.: Grundlagen der Geo-Informationssysteme, Herbert Wichmann Verlag, 1991
Longley, P. .A. et all.: Geographic Information – Systems and Science, Wiley Europe, 2001