English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMZ01
NázevPrávo v městském inženýrství
Course nameLaw in Municipal Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Studenti se seznámí s významem státní správy na úseku územního plánování i stavebního řádu. Budou s nimi probrány nástroje územního plánování se zaměřením na územní plány. Získají základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky. Budou seznámeni se zákonem o vodách a související legislativou.
Navazující na předmět Stavební a správní právo. Prohloubení znalostí získaných v oblasti veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého. Vybrané činnosti ve výstavbě, autorizace, katastr nemovitostí a zápis vlastnických práv k nemovitostem, podnikání právnických a fyzických osob, pracovněprávní vztahy, právní řád ČR,
právo EU.
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa
Prováděcí předpisy k zákonům.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úloha práva, prameny práva, pricipy práva
 • 2. Správní řízení
 • 3. Územní plánování
 • 4. Územní řízení a stavební úřady
 • 5. Stavební řád a stavební řízení
 • 6. Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu
 • 7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR na období 2004 - 2010
 • 8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES
 • 9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami
 • 10.Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod
 • 11.Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před
 • povodněmi a povodňové orgány.
 • 12.Vodní toky, vodní dila, poplatky
 • 13.Zákon o vodovodech a kanalizacích

Harmonogram cvičení

 • 1. Právní předpisy veřejného stavebního práva.
 • 2. Politika územního rozvoje.
 • 3. Zásady územního rozvoje.
 • 4. Územní plán.
 • 5. Regulační plány.
 • 6. Vodohospodářská politika.
 • 7. Zákon o vodách.
 • 8. Nakládání s vodami.
 • 9. Prezentace studentů.
 • 10. Prezentace studentů.
 • 11. Prezentace studentů.
 • 12. Řešení konkrétních stavebních záměrů.
 • 13. Řešení konkrétních stavebních záměrů.
Základní znalosti vodohospodářské legislativy a stavebněprávních předpisů.

Literatura není u předmětu zadána