English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMZ002
NázevPrávo v městském inženýrství
Course nameLaw in Municipal Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat ve veřejné správě na úseku územního plánování a stavebního řádu. Získají základní znalosti o absolutních a relativních majetkových právech. Budou schopni vypracovat nejpoužívanější typy smluv ve stavebnictví. Získají informace o katastru nemovitostí.
Získají základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky. Budou seznámeni se zákonem o vodách a související legislativou.
Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používané ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí.
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
 • 2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy.
 • 3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví.
 • 4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
 • 5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena.
 • 6. Katastr nemovitostí.
 • 7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR.
 • 8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES.
 • 9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami.
 • 10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod.
 • 11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány.
 • 12. Vodní toky, vodní díla, poplatky.
 • 13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, individuální zadání studentům.
 • 2. Stavební zákon, vyhlášky provádějící stavební zákon.
 • 3. Smlouva - uzavření, obsah, forma, účinky.
 • 4. Typy smluv.
 • 5. Prezentace studentů.
 • 6. Prezentace studentů.
 • 7. Vodohospodářská politika.
 • 8. Zákon o vodách, nakládání s vodami.
 • 9. Prezentace studentů.
 • 10. Prezentace studentů.
 • 11. Prezentace studentů.
 • 12. Řešení konkrétních stavebních záměrů.
 • 13. Řešení konkrétních stavebních záměrů.
Základní znalosti vodohospodářské legislativy a stavebněprávních předpisů.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, , 0
: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, , 0
: Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, , 0
: Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, , 0