English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMZ001
NázevLegislativa územního plánování a stavebního řádu
Course nameUrban Planning Legislation and Building Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Absolvent předmětu získá přehled o právních předpisech upravujících oblast územního plánování a stavebního řádu. Bude schopen pracovat se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Pochopí vzájemné vztahy mezi jednotlivými právními předpisy. Bude se orientovat v problematice posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. Získá informace o vybraných činnostech ve výstavbě a o oprávnění k jejich výkonu.
Prohloubení znalostí získaných v oblasti správního řádu a stavebního zákona. Výkon veřejné správy, správní řízení, územní plánování, stavební řád, právní předpisy navazující na stavební zákon, obecné požadavky na využívání území, dokumentace staveb, technické požadavky na stavby, požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, posuzování vlivů na životní prostředí, vybrané činnosti ve výstavbě, oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky, vzájemné vazby právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
 • 2. Působnost správních orgánů ve věcech územního plánování, státní správa, samospráva.
 • 3. Územní plánování, udržitelný rozvoj, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.
 • 4. Koncepční nástroje územního plánování, územně plánovací podklady, politika územního rozvoje.
 • 5. Tvorba územně plánovací dokumentace, obecné požadavky na vymezování ploch, opatření obecné povahy.
 • 6. Územní rozhodování, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
 • 7. Požadavky na vymezování a využívání pozemků, požadavky na umisťování staveb.
 • 8. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
 • 9. Soustava stavebních úřadů, povolování staveb, zvláštní pravomoci stavebního úřadu.
 • 10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
 • 11. Dokumentace staveb, vybrané činnosti ve výstavbě a jejich výkon oprávněnými osobami.
 • 12. Autorizace.
 • 13. Právní úprava technických požadavků na stavby, právní úprava obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, zadání seminárních prací a témat prezentací.
 • 2. Práce s právními předpisy.
 • 3. Individuální prezentace.
 • 4. Individuální prezentace.
 • 5. Nezastavěné území, zastavěné území, zastavitelné plochy, nezastavitelný pozemek.
 • 6. Územní plán, plochy s rozdílným způsobem využití.
 • 7. Vymezování pozemků, umisťování staveb.
 • 8. Dotčené orgány státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
 • 9. Územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
 • 10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
 • 11. Zhodnocení seminárních prací.
 • 12. Individuální prezentace.
 • 13. Individuální prezentace.
Základní orientace ve stavebním zákoně a správním řádu.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, , 0
: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, , 0
: Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, , 0
: Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, , 0
: Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, , 0
: Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, , 0
: Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, , 0
: Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, , 0
: Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 0