English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMV06
NázevModerní řízení
Course nameModern Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDana Linkeschová

Obsahové informace

♦ Pochopení a získání znalostí základních principů a vztahů v podnikové řídící práci ve stavebnictví.
♦ Návody k aplikaci manažerských základních návyků.
♦ Základní pojmy vedení a řízení.
♦ Nácvik komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
♦ Aplikace principů a metod vedení a řízení.
Předmět je zaměřen na základní pojmy vedení a řízení v městském inženýrství.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Funkce a význam vlastního rozhodování a řízení v práci manažera městského inženýrství
 • 2. Výkonnost, princip růstu a změny, efektivnost, paradigma
 • 3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
 • 4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, rozhodování a svoboda volby
 • 5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
 • 6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost
 • 7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů,
 • 8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti
 • 9. Principy vzájemné výhodnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy
 • 10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, vnímání a pochopení, zásady účinné prezentace
 • 11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, brainstorming, analýza silového pole
 • 12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení,
 • 13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.
 • 2.- 13. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.
 • 14. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.
Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti základů ekonomiky a orientace v organizaci stavebního podniku. Důležitá je i schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Základní literatura předmětu

Linkeschová: Educating Leading Managing, Konvoj Brno, 2003
Linkeschová,D.: K otázkám managementu ve stavebnictví, CERM, Brno, 2005
Veber,J.a kol.: Management, Management Press, Praha, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Jiří Plamínek: Vedení lidí, týmů a firem, Grada, 2008
Donnelly, Gibson, Ivancevich: Fundamentals of Management, Irwin, 1995