English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMV04
NázevFinancování
Course nameFinancing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantEva Vítková

Obsahové informace

Studenti získají orientaci v základních kategoriích podnikového financování.
Studenti získají orientaci v řízení peněžních toků ve stavebním podniku.
Studenti získají znalosti nástrojů pro řízení jednotlivých druhů oběžných prostředků.
Studenti získají orientaci ve vlastních a cizích zdrojích financování podniku.
Studenti získají základní informace o daňové soustavě ČR a dopadu daní na financování firmy.
Studenti získají znalosti výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti investic.
Studenti získají znalosti tvorby studií proveditelnosti.
Studenti získají znalosti práce s rizikem a nejistotou v oblasti investování.

Finance, finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko, likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
 • 3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
 • 4. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
 • 5. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
 • 6.-7. Daňová soustava ČR.
 • 8. Investice a hospodářský růst. Druhy investičních příležitostí.
 • 9. Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic. Časová hodnota peněz.
 • 10.Studie proveditelnosti.
 • 11.Ekonomická analýza. Ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB).
 • 12.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů. Zdroje a příčiny nejistot. Inflace.
 • 13.Analýza rizik a nejistot. Analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.
 • 2. Orientace a tvorba účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).
 • 3. Odepisování dlouhodobého majetku.
 • 4. Charakteristika oběžného majetku a závazků.
 • 5. Charakteristika a tvorba výkazu peněžních toků (cash flow).
 • 6. Daň z příjmu.
 • 7. Nepřímé daně.
 • 8. Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 • 9. Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.
 • 10.Zadání projektu – výroba dřevěných oken.
 • 11.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF.
 • 12.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace.
 • 13.Zápočtový test, zápočet.
Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

SYNEK, Miloslav a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2007
FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada Publishing, 2005
KORYTÁROVÁ,Jana a FRIDRICH, Jaroslav a PUCHÝŘ, Bohumil: Ekonomika investic, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002
BUTLER, Richard a DAVIES, Leslie a PIKE, Richard a SHARP, John: Strategic Investment Decisions, Routledge. London and New York, 1993