English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMV001
NázevStavební a správní právo
Course nameBuilding and Administrative Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDagmar Hrabincová

Obsahové informace

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
• porozumět a orientovat se ve veřejnoprávní úpravě správního práva se zaměřením na stavební právo
• chápat souvislosti a vztahy mezi stavebním právem a dalšími právními odvětvími
• aplikovat a využívat právní instituty v oblasti územního pánování a stavebního řádu
• samostatně analyzovat právní případ a aplikovat na něj konkrétní právní úpravu
• využít zákonné prostředky ochrany na přezkoumání správních rozhodnutí
Osvojení si základních principů, prvků a funkcí veřejné správy z hlediska státní a místní samosprávy. Znalosti budou zahrnovat i pravidla a postupy spojené se správním řízením v návaznosti na stavební zákon a další veřejnoprávní předpisy.
Část stavební právo zahrnuje přehled stavebního zákona, jeho význam a zásady, návaznost na prováděcí vyhlášky. Územní plánování a stavební řád. Problematiku vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení. Právní úpravu přestupků a jiných správních deliktů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva
 • 2. Organizace, pravomoc, a působnost orgánů státní správy
 • 3-4.Organizace, pravomoc, a působnost orgánů územní samosprávy (obce, kraje)
 • 5-6.Správní řízení
 • 7. Přehled stavebního zákona, základní pojmy, navazující právní úprava
 • 8. Územní plánování, nástroje územního plánování
 • 9. Stavební řád, povolování, užívání a odstraňování staveb
 • 10.Zkrácené stavební řízení, autorizovaný inspektor
 • 11. Vyvlastňovací řízení
 • 12. Přestupky a jiné správní delikty

Harmonogram cvičení

 • 1. Pravomoci a organizační struktura státní správy a samosprávy
 • 2. Srovnání pravomocí a organizačních struktur státní správy a samosprávy
 • 3. Zahájení a průběh správních řízení
 • 4. Druhy a formy správních rozhodnutí
 • 5. Základní pojmy stavebního práva
 • 6. Nástroje územního plánování
 • 7. Územní rozhodnutí
 • 8. Územní řízení
 • 9. Územní opatření
 • 10.Stavební povolení a ohlášení
 • 11.Stavební rozhodnutí
 • 12.Autorizovaný inspektor
 • 13.Vyvlastnění
Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v tomto oboru, proto se k jeho studiu nepožaduje žádné další odborné vědomosti.

Základní literatura předmětu

JEMELKA,Luboš a kol.: Správní řád, Praha: C. H. Beck, 2008
HORZINKOVÁ, Eva a kol.: Správní právo procesní, Praha: Leges, 2008
DAVIDSON, Daniel: Business law principles and cases in the legal environment, Mason, Ohio: Thomson/South-Western/West, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAREK, Karel: Nové stavební právo, Brno: Masarykova universita, 2007
LALÍK, Michal: Jak jednat se stavebním úřadem, Praha: Grada, 2011
 • Témata seminárních prací vyplynou z úvodní přednášky k předmětu a diskuse s posluchači,a budou záviset i na jejich volbě.